Veien videre

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Veien videre

Oppdatering: Børre Ludvigsen og Harald Holone har i ettermiddag snakket med Carl-Morten Gjeldnes, og distribusjonslistene skal nå være åpnet igjen. Det vil også annonseres et diskusjonsforum i morgen, onsdag 10 november, der temaet kan diskuteres videre. Høgskoleledelsen skal være aktive deltakere i dette forumet.

Forumet er nå åpnet: http://webboard.hiof.no

Denne wikisiden er opprettet som et utgangspunkt for en åpen og tilgjengelig diskusjon knyttet til prosessen rundt av evt. fusjonering mellom høgskolene i Oslofjordalliansen (OFA). Etter at ett åpent spørsmål og to tilsvar var kommunisert via to e-postlister for alle studenter og alle ansatte ved Høgskolen i Østfold ble disse to listene stengt av høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes. At listene ble stengt, og eventuell begrunnelse er ikke kommunisert til ansatte eller studentene. Stengingen ble senere kjent ved at en tredje kommentar i diskusjonen via de samme listene ikke nådde frem til adressatene, og er siden bekreftet både hos IT-drift og direkte av høgskoledirektøren.


Åpent spørsmål til rektor fra fagforeningene

Følgende e-post gikk morgenen mandag 8. november ut fra Marit Eriksen på vegne av hovedtillitsvalgte i YS, UNIO og Akademikerne til alle ansatte og studenter ved Høgskolen i Østfold via ordinære distribusjonslister.

 Date: Mon, 8 Nov 2010 08:57:31 +0100
 From: Marit Eriksen <marit.eriksen@hiof.no>
 To: list.alle.alle.alle@hiof.no, list.stud.alle.alle@hiof.no
 Subject: spoersmaal til rektor

 Spørsmål til rektor Elin Nesje Vestli

 Rapporten ”Høgskolen i Østfolds institusjonelle samarbeid” ble sendt
 på høring 30.9.10 med frist for å avgi høringsuttalelser 29.10. Vi
 går ut fra at målsettingen med høringsrunden var å få belyst saken,
 skape debatt og bidra til at styret ville få mulighet til å fatte
 vedtak på et bredest mulig grunnlag i sitt møte 22.11.

 Ett av de tyngste argumentene som ble presentert av Arve Negaard i
 informasjonsmøtene var at UMB hadde endret holdning til samarbeidet
 med Høgskolen i Østfold over sommeren. Angivelig var de ikke lenger
 så interessert i et samarbeid med oss. Av det fulgte at en
 videreutvikling av samarbeidet med UMB ville være urealistisk. Denne
 oppfatningen ble ikke korrigert av rektor eller andre i ledelsen på
 informasjonsmøter og andre møter i høringsperioden.

 Vi registrerer at rektor deltok i møte i styringsgruppa i
 Oslofjordalliansen 7.10 og orienterte der om hovedtrekk ved rapporten
 om samarbeid. UMB ga i møtet en kommentar til redegjørelsen, og i
 referatet står det:

 "UMB ga en kommentar til arbeidsgruppens tolkning av det siste brevet
 fra UMB. UMB mener at arbeidsgruppen ikke har lest nøye nok. Blir
 oppfattet som en kursendring fra UMB. Medfører ikke riktighet. Det er
 et eget delprosjekt i "det nye universitetet" om samarbeid med andre
 institusjoner, og det innebærer at det ikke fremmes separat sak
 vedrørende samarbeid med HiØ."

 Dette referatet må tolkes som at UMB finner det nødvendig å korrigere
 rapportens framstilling på et meget viktig punkt. De har ikke endret
 innstilling mht samarbeidsvilje. De sa i møte med arbeidsgruppen at
 partnerskapsavtaler regulert av en rammeavtale på institusjonsnivå
 var aktuelt på en rekke områder. De sier i sitt brev av 24.9.10 at
 ”UMBs primære standpunkt er et ønske om å videreføre og utvikle det
 faglige samarbeidet som er i gang innen rammen av OFA-avtalen”.

 På grunnlag av dette spør vi:
 Hvorfor fant rektor det nødvendig å tilbakeholde slik viktig
 informasjon (jfr. referat fra møte 7.10) i høringsprosessen?


 Vi ber om svar innen tirsdag 9.11 på vårt spørsmål.

 Med vennlig hilsen

 Kari Buer  Hovedtillitsvalgt YS
 Marit Eriksen Hovedtillitsvalgt UNIO
 Tor Jørgensen Hovedtillitsvalgt Akademikerne

På ettermiddagen samme dag ble en kommentar til e-posten sendt til de samme distribusjonslistene av Arve Negaard, leder av arbeidsgruppen som utformet rapporten om alternativer til fusjon mellom Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold:

 Date: Mon, 8 Nov 2010 15:38:27 +0100
 From: Arve Negaard <Arve.Negaard@hiof.no>
 To: marit.eriksen@hiof.no, list.alle.alle.alle@hiof.no,
   list.stud.alle.alle@hiof.no
 Subject: SV: spoersmaal til rektor

 Kommentar til Marit Eriksen

 I e-meldingen nedenfor har Marit Eriksen har sendt et spørsmål til
 rektor Eling Nesje Vestli, hvor hun siterer et referat fra
 styringsgruppa i OFA, der det hevdes at arbeidsgruppen som jeg ledet,
 ikke har lest brevet fra UMB nøye nok.

 Jeg skal ikke svare på spørsmålet til rektor, det er unødvendig. Men
 jeg skal svare på påstanden om at arbeidsgruppa ikke har lest brevet
 fra UMB nøye nok. Vi har faktisk lest hele brevet av 24.9.2010, og
 lest i sammenheng svarene på både hovedspørsmålet og de fem utdypende
 spørsmålene som vi stilte til UMB. Vi har sammenlignet brevene og
 referatet fra møtet med UMB den 18.8.2010. Det gir et annet bilde enn
 når en bare refererer ett av svarene i brevet, slik ledelsen ved UMB
 har valgt å gjøre, og som Marit Eriksen ukritisk velger å formidle
 til alle ansatte og studenter. For dem som er interessert i hva UMB
 faktisk har skrevet, har jeg lagt ved et notat med noen sentrale
 uttalelser fra møtet og brevene. Etter mitt skjønn gir
 dokumentasjonen god dekning for konklusjonene i rapporten fra
 arbeidsgruppa.

 Uttalelsene fra prorektorene ved UMB i referatet fra møtet den 18.8.,
 og svaret fra direktørene ved UMB i brevet av 24.9.2010, spriker. Det
 kan selvfølgelig oppleves som ubehagelig for noen. For ordens skyld
 må jeg minne om at referatet er godkjent av prorektorene ved UMB.

 Vennlig hilsen
 Arve Negaard

Tidlig samme kveld svarer rektor Elin Nesje Vestli til de samme distribusjonslistene på denne måten:

 Date: Mon, 08 Nov 2010 19:57:49 +0100
 From: Elin Nesje Vestli <elin.n.vestli@hiof.no>
 To: marit.eriksen@hiof.no, kari.buer@hiof.no, tor.jorgensen@hiof.no
 Cc: list.alle.alle.alle@hiof.no, list.stud.alle.alle@hiof.no
 Subject: Re: spoersmaal til rektor

 Etter at mailen nedenfor ble sendt ut via høgskolens
 distribusjonslister i formiddag har Arve Negaard, leder av
 arbeidsgruppa som stod bak rapporten det vises til, skrevet en fyldig
 redegjørelse. Jeg ser ingen grunn til at jeg skal rekapitulere det
 som står i rapporten og som Arve Negaard har sammenfattet i sin mail.

 Jeg vil presisere følgende: I rapporten det henvises til, er det
 gjengitt referat fra møtet arbeidsgruppa hadde med UMB i løpet av
 sommeren; i tillegg ligger brev fra UMB ved rapporten som vedlegg. I
 dette brevet gjør UMB tydelig rede for sitt standpunkt i forhold til
 flere spesifiserte spørsmål fra arbeidsgruppa. Ledelsen ved UMB har
 ikke endret sitt standpunkt etter at de sendte dette brevet; jeg har
 i dag hatt kontakt med rektor ved UMB som bekrefter at dette brevet
 fortsatt er UMBs standpunkt i saken.

 Jeg registrerer at de tre tillitsvalgte som sendte ut denne mailen,
 mener at jeg har "holdt tilbake viktig informasjon". Adressat for en
 slik bekymringsmelding burde være høgskoleskolestyret, ikke
 høgskolens distribusjonslister. Distribusjonslistene bør brukes
 varsomt, særlig de mest omfattende listene som går til alle ansatte
 og alle studenter. Og de er ikke passende kanal for synspunkter og
 meningsutveksling. Jeg svarer gjerne på henvendelser som rettes til
 meg, men da helst til min mailadresse, ikke via distribusjonslistene
 som går til hele institusjonen.

 Vennlig hilsen
 Elin Nesje Vestli

 Kopi:
 Høgskolestyrets medlemmer
 Rektor Hans Fredrik Hoen (UMB), direktør Siri -Margrethe Løksa (UMB)
 Arkiv

Formiddagen tirsdag 9 november ble en kommentar til rektors respons forsøkt sendt ut av Børre Ludvigsen. Denne e-posten nådde aldri alle studenter og alle ansatte, og det ble senere klart at årsaken var at høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes hadde gitt beskjed om at disse distribusjonslistene skulle stenges. Studenter og ansatte har ikke fått beskjed om stengingen, ei heller noen begrunnelse for hvorfor listene skulle stenges.

Date: Tue, 9 Nov 2010 09:22:59 +0100                                  
From: Børre Ludvigsen <b@hiof.no>                                    
To: Elin Nesje Vestli <elin.n.vestli@hiof.no>                              
Cc: marit.eriksen@hiof.no, kari.buer@hiof.no, tor.jorgensen@hiof.no,                  
    list.alle.alle.alle@hiof.no, list.stud.alle.alle@hiof.no                    
Subject: Re: spoersmaal til rektor                                   

Kjære Elin,                                               
                                                    
Vi ønsker et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med hemningsløs debatt                 
og vennlig meningsutveksling som lyttes til, respekteres og                       
reflekteres over.                                            
                                                    
Åpne brev er en dabattform og det er gudskjelov slik at enkeltpersoner                 
ikke bestemmer hva distribusjonslister kan eller ikke kan brukes                    
til. Dersom saken er viktig nok, for eksempel lys på en parkert bil,                  
bør det også være takhøyde nok til å tåle innlegg i en debatt av denne                 
viktighet.                                               
                                                    
Jeg forstår også at en distribusjonsliste som denne bør være                      
forbeholdt meddelelser av typen "VIKTIG MELDING". Saker som angår vår                  
felles fremtid av den art som vi nå diskuterer avstedkommer fra tid                   
til annen viktige meldinger. Henvisning av åpne brev til personlig                   
brevutveksling kan derfor lett oppfattes som forsøk på                         
debatt-knebling.                                            
                                                    
Ville det ikke være ryddigere med en egen distribusjonsliste for                    
diskusjon av OFA / fusjon / universitet hvor administrasjonen kunne                   
distribuere meldinger i sakens anledning og motta "innspill" fra de av                 
oss som faktisk skal måtte leve i ganske lang tid med de endringer som                 
kommer? Listen bør inkludere alle, men med anledning til å melde seg                  
av.                                                   
                                                    
Med vennlig hilsen,                                           
                                                    
- Børre


Diskusjon

Her åpner vi for diskusjon av temaet. Dersom du ikke har brukt en wiki før følger et lite lynkurs. Trykk "Logg inn" øverst til høyre, og bruk e-postbrukernavn og passord. Trykk så på fanen "rediger", og bla ned til diskusjonssiden. Skriv ivei.

Web-forum for diskusjon er nå opprettet: http://webboard.hiof.no


En liten presisering?

En liten presisering? av Arves kommentar til svar fra UMB.

Jeg forstår UMB's svar dithen at spørsmålet om partnerskap er hypotetisk (all den tid vi er inne i vurdering av OFA). Ikke at partnerskap (en gang i fremtiden) er hypotetisk.

mvh harald oseland


Børre, 12. november

Dette er mitt innlegg fra https://webboard.hiof.no/viewtopic.php?f=532&t=4996&p=18683#p18683 idag:


Av de mer ulykksalige følger av denne likegyldighetens tidsalder vi
lever i er overmaktas evne til å forskyve den demokratiske balanse
til sin fordel mens vi ser en annen vei eller hører på noe annet.

Slik har vår lærermøter mistet både innhold og betydning, likeledes
vår avdelingstyrer. At åpne kommunikasjonskanaler som
<list.alle.alle.alle@hiof.no> lar seg stenge (dvs. sensurere)ved en
enkel telefon fra 3. til 0. etasje uten at det hverken annonseres i
forkant eller forklares i etterkant er en klar demonstrasjon i så
måte.

Det påviler oss derfor et ansvar å finne måter å klype oss selv i
armen og fokusere på de saker som er vesentlig for vår fremtid, som
gjør oss urolige og usikre og ikke minst de saker som sprer en
stemning av frykt blant de som er opptatt av sine fremtid men ikke
tør si noe når vinduet for debatt settes på gløtt.

Dette forumet (viewforum.php?f=532)
er et slikt vindu for debatt. Så er det avgjørende spørsmål hvorvidt
debatten blir lyttet til eller om det er nok en sandkasse hvor barna
kan bedrive ufarlig lek mens de voksne tar beslutningene.

Jeg forstår det slik (og det kan godt hende jeg tar feil fordi jeg
så en annen vei) at høgskolens nåværende ledelse ble valgt på
grunnlaget av en politikk for å utvikle HiØ's egenart i vårt
lokalsamfunn. Nå bedrives det en "utenrikspolitikk" som ikke sto i
"partiprogrammet". Det er derfor betimelig å spørre de samme
spørsmålene som en viss engelskmann en gang oppfordret en hver
borger i et demokrati å stille overmakta:

1. Hvilken makt har du?
2. Hvor fikk du den fra?
3. I hvems interesse utøver du den?
4. Hvem svarer du til?
5. Hvordan kan vi bli kvitt deg?

Jeg vil presisere at dette IKKE er spørsmål til enkeltpersoner
alene, men til ALLE de enkeltpersonene som kollektivt har ansvar for
forvaltning av det som ved intrikate forklaringer betegnes som en
"demokratisk prosess" som har blitt laget så tilsynelatende
komplisert fordi det "bare er slik".

- Børre

Børre, 15. november

Det er visst andre som sysler med det samme: [1]


Styrepapirer og argumenter

Styrepapirene til fusjonssaken foreligger nå, og ikke overraskende anbefales det å gå videre med sikte på fusjon. 
Papirene oppsummerer argumenter som brukes for anbefaling om å gå videre med sikte på fusjon.
De kan sikkert brukes som argumenter for, men spørsmålet er imidlertid om disse argumentene i like stor
grad taler mot en fusjon som for en fusjon. Under gir jeg en oversikt over argumentene (hentet direkte fra
"for-argumentene" i styrepapirene), og kommenterer de:

1. Det er ikke kun usikkerhet knyttet til mulige gevinster ved en fusjon,
men også knyttet til det å fortsette som selvstendig institusjon. 
Kommentar: Retorikken i dette er naturligvis forstått, men likevel:
innebefattet i selve setningen er at det er større usikkerhet mht. gevinster
i en fusjonert høgskole. Det er nok en riktig konklusjon, og taler imot en fusjon.


2. Høgskolens mulighet for utvikling av samarbeidsrelasjoner vil bli endret
når vi skal samarbeide med større, fusjonerte enheter.
Kommentar: Det blir sikkert endrede samarbeidsrelasjoner, spørsmålet er hvordan.
Dersom HiBu/HiVe fusjonerer, vil de fremdeles måtte ha SAK-samarbeide med andre,
og OFA vil være det naturligste, siden det er det som er satset på til nå.
Er vi egen institusjon, vil vi stå sterkere til å fronte Østfolds interesser som
1 av 3 partnere i OFA enn som en liten del av en stor institusjon med tyngdepunkt
på vestsiden. Dessuten: Vår nærmeste samarbeidspartner er UMB. Om vi fusjonerer og
det gjør at OFA-samarbeidet blir svekket (slik rektorene ved HiBu/HiVe har antydet),
vil det svekke Østfolds samarbeide med UMB og andre.
Min konklusjon: Argumentet taler mot fusjon.


3. Høgskolens fagmiljøer kan bli små og sårbare i forhold til fagmiljøene ved de andre institusjonene.
Kommentar: Store eller små fagmiljøer handler om SAK og flytting av fagmiljøer, ikke om
sammenslåing av høgskoler. Påstanden bør drøftes ut fra to premisser:
a) Fagmiljøene flyttes ikke. Det blir ikke et “større fagmiljø” når man sitter 
2 timers bilkjøring (eller 3-4 timers off. kommunikasjon) fra hverandre.
Vi risikerer derimot at samarbeide med eneste fagmiljøet som vi i praksis kan ha
et tett samarbeide med, nemlig UMB, vil svekkes.
b) Fagmiljøene flyttes. Dette betyr at vi får svekket eller mister fagmiljøer.
Faren for dette er større i en fusjonert høgskole hvor dette er en del av høgskolens
indre beslutninger i en “vest-Viken”-dominert høgskole, enn i en sammenheng hvor vi bedre
kan ivareta Østfolds interesser. I en fusjon kan vi i noen tilfelle få et hovedsete for
et fagmiljø, men slik styrkeforholdet og geografien er, kan det neppe unngås at vi mister
mer enn vi får.
Min konklusjon: Argumentet taler mer mot enn for fusjon.


4. I en fusjonert institusjon kan det bygges opp fagmiljøer som kompletterer hverandre. 
Kommentar: Det kan det også i OFA-samarbeidet, det var jo nettopp noe av poenget med dette.
Som selvstendig høgskole i Østfold er vi dessuten friere til å komplettere dette med andre
samarbeidsrelasjoner, som UiO, svenske institusjoner m.m. der det er naturlig. Dessuten: 
hvis fusjon fører til mindre tett samarbeid med UMB, vil det bli vanskeligere å lage 
kompletterende samarbeide med dem, som er vår nærmeste partner.
Min konklusjon: Argumentet taler mer mot enn for fusjon.

5. Gjennom en fusjonert institusjon vil det kunne bli enklere å tilby varierte bachelor-
utdanninger med ulike spesialiseringer, masterutdanninger innenfor flere felt samt PhD-løp.
Kommentar: Statistikk viser at den naturlige studentforflytningen mellom Østfold og
Buskerud/Vestfold er svært liten. Om slikt blir enklere, hjelper det lite, siden det ikke er
naturlig for de fleste Østfoldstudentene å fortsette fra f.eks. bachelor hos oss til master
i “Vest-viken” eller motsatt. Slik er det mye viktigere at våre studenter får sømløse overganger
mot andre studiesteder i de store byene. I den grad det likevel er ønskelig med slikt samarbeide,
kan det i alle fall for mastergrader gjøres på OFA-basis, hvor ett sted er knutepunkt og gradgiver,
mens kursene kan kjøres i et samarbeide. Dette gjør det også lettere å ha samarbeide med vår
nærmeste partner, UMB. Som universitet kan de allerede i dag selv opprette PdD-er i samarbeid med oss.
Min konklusjon: Argumentet taler ikke for en fusjon, men er i beste fall nøytralt.


6. En fusjonert institusjon vil ha mulighet for å stå sterkere i konkurransen om eksterne forskningsmidler.
Kommentar: Hvis det er snakk om fysisk samlokalisering av fagmiljøer, handler det om SAK, og er uavhengig av
fusjonsspørsmålet. Hvis det er snakk om spredte fagmiljøer, vil de vi søker midler hos se dette,
og det vil neppe gi noen fordel. Men: ved å styrke samarbeidet med UMB vil vi stå sterkere i 
konkurransen om forskningsmidler, fordi vi da er i et tett samarbeide med et universitet nær oss,
det veier antagelig mer enn 4 spredte høgskolecampuser lenger unna. Vi bør ikke gå over
bekken (fjorden) etter (dårligere) vann.
Min konklusjon: Argumentet taler mest imot fusjon, fordi denne vil svekke muligheten for felles-
søknader med et universitet nærme oss.

7. En fusjon vil gi økt forutsigbarhet og stabilitet i samarbeidsrelasjoner, samt mindre ressursbruk
til utvikling av frivillige samarbeidsrelasjoner.
Kommentar: det vil gi større forutsigbarhet på noen områder, men samtidig kunne føre til ikke-frivillig
/ tvangssamarbeide også der hvor det viser seg at det ikke er fruktbart eller naturlig. Er det naturlig,
vil det vokse av seg selv, er det unaturlig, skal det ikke tvinges på oss. Mht. ressursbruk: når alt må
klareres gjennom et større administrativt apparat, vil det neppe gi mindre ressursbruk. Dessuten vil det
antagelig være vanskeligere å få gjennom samarbeidsavtaler som er spesielt gunstige for Østfold 
(f.eks. mot Sverige). Dersom det trengs spesialister i utvikling av frivillige samarbeidsrelasjoner,
kan det gjøres f.eks. i OFA-samarbeidet. Min konklusjon: noe innen dette vil kunne gi en fordel, 
andre deler vil være vanskeligere og gi ulempe ved en fusjon.

Det siste eksempelet gjelder kun en av avdelingene (LU), og fordeler/ulemper i forhold til dette argumentet
diskuteres internt i avdelingen uten sikker konklusjon.


Min påstand totalt: det som fremheves som de beste argumenter for fusjon, er kan etter mitt syn heller
betraktes som argumenter mot fusjon. Hvis dette skal være grunnlaget for hvorfor vi nesten “ikke har noe
valg”, men må fusjonere, mener jeg det i beste fall er tynt.

Det finnes etter min mening rekke andre grunner til ikke å fusjonere (se f.eks. FF og IT-avdelingens
uttalelser fra denne gangen og sist gang).

Et svært viktig moment for å beholde høgskolen som egen institusjon, er at det eneste sikre fortrinnet
vi har – det eneste varige konkurransefortrinn som markedsførerne kaller det - er den lokale forankringen
vi har i Østfold, at vi fremdeles kan være Høgskolen i og for Østfold. Skal vi frivillig gi slipp på
vårt eneste varige konkurransefortrinn? Altså: Det finnes etter min mening en rekke sikre eller nesten
sikre ulemper ved fusjon, og svært få, og usikre argumenter for.

mvh, Edgar Bostrøm, avd. for Informasjonsteknologi 

Børre, 10 jan 2012: Resultat av spørreundersøkelse ved HiØ


Date: Thu, 22 Dec 2011 11:21:43 +0100
From: Marit Eriksen <marit.eriksen@hiof.no>
To: list.alle.alle.alle@hiof.no,
    styret ved hiø uten vararepresentanter <styret@hiof.no>,
    styret ved hiø - vararepresentanter <styret-vara@hiof.no>,
    "'studentleder@hiof.no'" <studentleder@hiof.no>,
    studentparlamentets medlemmer <studentparlament-medlemmer@hiof.no>
Subject: avstemning om fusjon


De hovedtillitsvalgte ved HiØ vil få ønske alle ansatte,
studentparlamentsmedlemmer og høgskolestyret riktig god jul og et godt
nytt år!

De fleste har sikkert fått med seg at det har blitt gjennomført en
meningsmåling om fusjon blant de fagorgansierte ved høgskolen. Nå er
resultatet klart.

Undersøkelsen som ble sendt ut, var utformet på følgende måte:

På allmøtene som er avholdt den siste tida er det ytret ønske fra mange om
å ha en meningsmåling om den mulige fusjonen mellom HiØ, HiBu og HiVe.
Formålet med undersøkelsen er å få et inntrykk av hva de ansatte, som de
som kjenner virksomheten best, mener om fusjonen, slik den nå ser ut til å
bli. Både prorektor og høgskoledirektør har signalisert ønsker om å få
tilbakemeldinger om ansattes syn på fusjonen.

Fagforeningene ønsket å samarbeide med ledelsen om å gjennomføre denne
undersøkelsen, men de ønsket ikke det. De lot oss heller ikke benytte
høgskolens questback-verktøy. Fagforeningene ved HiØ har derfor fått
Forskerforbundet til å bistå oss i utsendelse og gjennomføring av en slik
undersøkelse. Mailadresser er hentet fra fagforeningenes medlemslister.

Undersøkelsen er selvsagt frivillig. Dataene skal ikke benyttes til annet
ennå besvare denne undersøkelsen. Forskerforbundets verktøy sikrer
anonymitet, og de innhentede dataene slettes når resultatet foreligger. Vi
gir anledning til å svare på undersøkelsen fram til fredag 16.12. kl
12.(Muligheten til å svare sto åpen fram til 22.12.)

Så til spørsmålet:
Med utgangspunkt i rapportene fra utredningsgruppene og informasjonen som
nå er gitt om de økonomiske forholdene ved de tre institusjonene, stiller
vi følgende spørsmål til alle ansatte ved HiØ:

Bør Høgskolen i Østfold fusjonere med HiBu og HiVe?

Ja
Nei
Vet ikke


Så til resultatet:
Meningsmåling blant ansatte ved Høgskolen i Østfold om fusjon
•    411 tilsatte fikk epost med spørsmål om HiØ bør fusjonere med HiBU og HiVE.
•    293 respondenter besvarte undersøkelsen.
•    Svarprosent på 71.3%.
•    Undersøkelsen ble gjennomført 13.12.2011-22.12.2011.

Bør Høgskolen i Østfold fusjonere med HiBU og HiVE?
Ja   8.9%
Nei   82.6%
Vetikke 8.5%


mvh
John Skau (LO), Tor Jørgensen (Akademikerne), Kari Buer (YS) og Marit
Eriksen (UNIO)

Hovedtillitsvalgte ved HiØ

Kopi til : Høgskolestyret og Studentparlamentet.