UV-gruppa

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Medlemmer

Gunnar Andersson (IR) leder

Rolf Knudsen (ITD)

Rolf Baltzersen (LU)

Anne-Lise Engh (BIB)

Frode Lundemo (ØSS)

Hanne Røising(HS)

Per-Gunnar Fyhn (IT)

Håkon Tolsby (IT)

Lars Vemund Solerød (ØSS)

Mandat

Gruppen har ansvar for:

 • Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring ved sin avdeling om bruk av undervisningstøttesystemer.
 • Aktivt arbeide for å utvikle bruk av undervisningsstøttesystemet ved avdelingene.
 • Planlegge og organisere kurs for undervisningsbrukere.
 • Organisere introduksjonsmateriale for studentbrukere.
 • Samordne organiseringen av undervisningsmaterialet i systemet med studiehåndbok, evu og ev. administrative systemer.
 • Gi innspill til høgskolens ledergruppe vedrørende saker av strategisk og overordnet karakter.
 • Etablere kontakt og samarbeid med andre høgskoler/institusjoner i Norge og internasjonalt som benytter systemet for å utveksle informasjon og kunnskap.

UV-gruppas perspektiv skal være fokus på e-læring generelt og læringsressurser som kan benyttes inn mot et lms eller alene.

Bakgrunnsnotat

Til Direktør fra It-leder 19.janaur 2004

Om videre arbeid med undervisningsstøttesystem

Dette notatet har som mål å beskrive virksomhet knyttet til bruk av undervisningsstøttesystem ved HiØ.

Status

Som undervisningstøttesystem for HiØ er valgt Blackboard. Valget ble gjort av faglig ledelse (Rektor) våren 2003 etter innspill fra brukere ved ulike avdelinger og IT-drift. Bakgrunn for valget var funksjonalitet og kostnad. Blackboard lisenser betales som årlig leie og finansieres over IT-drifts budsjett for hele HiØ.

Avtale om ClassFronter som har vært i pilotbruk frem til sommeren 2003, er videreført frem til årsskiftet 2003-04 for et begrenset antall kurs fordi disse ikke kan legges om midt i undervisningsperioden. Det forutsettes at dette utgår fra årsskiftet.

Blackboard er satt i drift på dedisert tjenermaskin og gjort tilgjengelig for alle ansatte ved HiØ.

Introduksjonskurs for interesserte brukere (ansatte) ble avholdt før sommeren, og ga en mulighet for å komme i gang med bruk. Nytt kurs er planlagt i februar.

Undervisningsemner er registrert i henhold til virksomheten ved de ulike avdelingene og systemet er tatt i bruk av personale som har funnet dette formålstjenlig for sine studenter. Studentene ved de aktuelle kurs er registrert og satt i stand til å benytte systemet.

It-drift gir praktisk hjelp til registrering og igangsetting av nye kurs. (rolf.j.knudsen@hiof.no)

Systemet er tilgjengelig ved adressen https://blackboard.hiof.no

Opprettelse av Nettverksgruppe

Det foreslås å opprette en nettverksgruppe med følgende sammensetning:

 • en representant fra hver avdeling, vedkommende skal ha ansvar for den faglig koordineringen ved sin avdeling. Dette bør være en person som er daglig bruker av undervisningsstøttesystemet som lærer, og som har interesse for denne typen undervisningsvirksomhet.
 • en representant fra biblioteket
 • eventuelt en representant fra studentsiden.
 • IT-leder og teknisk ansvarlig ved IT-drift

Gruppen kan få ansvar for:

 • Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring ved sin avdeling om bruk av undervisningstøttesystemer.
 • Aktivt arbeide for å utvikle bruk av undervisningsstøttesystemet ved avdelingene.
 • Planlegge og organisere kurs for undervisningsbrukere.
 • Organisere introduksjonsmateriale for studentbrukere.
 • Samordne organiseringen av undervisningsmaterialet i systemet med studiehåndbok, evu og ev. administrative systemer.
 • Gi innspill til høgskolens ledergruppe vedrørende saker av strategisk og overordnet karakter.
 • Etablere kontakt og samarbeid med andre høgskoler/institusjoner i Norge og internasjonalt som benytter systemet for å utveksle informasjon og kunnskap.

Gruppen forutsettes oppnevnt medio februar 2004.

Opprettelse av forum for erfaringsutveksling, med superbrukere for hjelp og støtte.

Det foreslås å opprette et uformelt forum for erfaringsutveksling for alt personale som benytter systemet. Dette kan gjøres med e-post lister, og halvårlige møter med relevant innhold som nettverksgruppen organiserer. I tillegg kan de som kan og vet mest være tilgjengelig som superbrukere til hjelp og støtte for nye brukere.

Gjennomføring av introduksjonskurs

Nettverksgruppen sørger for å organisere nytt introduksjonskurs for interesserte i februar 2004 og gjenta dette ved behov. (Er under arbeid)

Gjennomføring av videregående kurs

Nettverksgruppen sørger for å organisere videregående kurs for interesserte i februar/mars 2004 og gjenta dette ved behov.

Treffpunkt for teknisk drift

IT-drift søker samarbeid med andre høgskoler som benytter systemet for utveksling av erfaring og kunnskap knyttet til teknisk drift.

Møter i arbeidsgruppa

Konstituerende møte 11.mars 2004

 • Rom: Lunsjrom, Os Allè 11. 1.etga
 • Tid: 11.mars 2004

SAKER

 1. Konstituering av gruppen
 2. Mandat
 3. Økonomi
 4. Status - bruk av UV
 5. Status - bruk av Blackboard
 6. Konferanse i Stockholm
 7. Erfaringer og aktuelle problemer
 8. Intern markedsføring

Møte i arbeidsgruppa 2. desember 2005

 • Rom A3-211
 • 02.12.2005
 • 12:30 - 16:00

SAKER:

 1. Notat til fellestjenesten
 2. Program for seminar
 3. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 6. januar 2006

 • Rom 152, Sarpsborg
 • Fredag 6. januar
 • 0900 - 1130

SAKER:

 1. Oppsummering av Seminar
 2. Nytt medlem i gruppa: Håkon Tolsby
 3. Aktivitetsplan våren 2006
 4. " f) Gi innspill til høgskolens ledergruppe vedrørende saker av strategisk og overordnet karakter"
  1. Arkiveringsrutiner (Torhild)
  2. Valg av plattform/LMS (åpen kildekode) (Rolf B)
  3. Hvordan drive kompetanseutvikling/sentrale støttetjenester (Rolf B)
  4. Eierskap til “prosjektet” ved avdelingene (Gunnar)
  5. Administrative oppgaver i BB (Hanne)
  6. Prinsipielle drøftinger av hva og hvorfor LMS (Frode)
  7. Strategi, satsing og ressurser (NN)

Møte i arbeidsgruppa 17. mars 2006

 • Rom A2-210, Remmen
 • 17.03.2006
 • 09:00 - 11:30

PLAN:

 1. Referat fra sist
 2. Strategi, satsing og ressurser
 3. Plan neste arbeidsmøte/seminar
 4. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 12. juni 2006

 • Mandag 12. juni
 • 09:00 - 11:30
 • Rom 152, Sarpsborg

SAKER

 1. Seminar høsten 2006
 2. Eventuelt

På sist møte utvidet vi også fokus for gruppa fra lms til en mer bredere tilnærming til e-læring generelt og læringsressurser som kan benyttes inn mot et lms eller alene. Bruk dette og tenk noen tanker i forkant av møtet.

Møte i arbeidsgruppa 16. oktober 2006

 • Mandag 16. oktober
 • 09:00 - 10:00
 • RomA 105, Fredrikstad

SAKER

 1. Seminar/Workshop høsten 2006
 2. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 13. november 2006

 • Mandag, 13. november
 • 1430 - 1600
 • ROM 152, IR

SAKER:

 1. Høring - Rapport om læringsteknologi i høgere utdanning
 2. Eventuelt

Ressurser:

Møte i arbeidsgruppa 6. mars 2007

 • Sted: HS Fredrikstad, rom A 127
 • Dato: Tirsdag 6. mars
 • Tid: 12:30 - 15:00

På ledermøtet torsdag 8. mars skal e-læring og læringsplattformdiskusjonen opp som tema. Rolf Baltzersen og Hanne Schou Røising er invitert til møtet (fra LMS-gruppa) og Gunnar Andersson (fra UV-gruppa). Hanne og Rolf er bedt om å gi en muntlig presentasjon av arbeidet og ut fra det trekke fram noen spørsmål til diskusjon i ledergruppa. Det er tenkt satt av ca. 1 1/2 time til denne saken, men det kan justeres etter hvert, dette er kun en første rettesnor.

Rapporten fra LMS-gruppa som er grunnlaget for diskusjonen finner du på: [Rapport] http://www.hiof.no/index.php?ID=12094

Jeg foreslår at vi samler troppene og diskuterer dette åpent i UV-gruppa FØR vi møter ledergruppa. Tiden er kort og vi er opptatte mennesker, men jeg håper flest mulig har annledning til å stille. Ellers kan sterke meninger formidles til oss andre.

SAKER

 1. e-læring og læringsplattformdiskusjonen
 2. Aktivitetsplan våren 2007
 3. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 3. mai 2007

 • Sted: Remmen, rom D1-021
 • Dato: Torsdag 3. mai
 • Tid: 12:30 - 15:00

Som nevnt på sist møte http://wiki.hiof.no/index.php/UV-gruppa lyser Norgesuniversitetet ut midler for fleksibel læring (se videresendt mail under) godt egnet for utviklingsarbeide ved avdelingene. Jeg ser for meg at UV-gruppa kan spille en rolle her med å "hjelpe" faglig sterke miljøer som lar være å søke pga usikkerhet knyttet til lms, nettbaserte løsninger. Nå er utlysingen kommet og vi bør sette av et møte om dette er aktuelt for oss og i så fall i hvilken form. Tradisjonen er at Norgesuniversitetet reiser rundt og informerer om føringer og søknadsprosessen og veileder på konkrete prosjektskisser. Det er under et slikt seminar jeg ser for meg UV-gruppa kan stille som ressurspersoner.

Det er også dukket opp en annen sak der UV-gruppa er naturlig partner. Hong og jeg har tatt kontakt med biblioteket med tanke på å gi ut en publikasjon under HiØs skriftserie. Bakgrunnen er at HiØ nå har en "lang" historie med nettbaserte prosjekt og for å ikke miste historien ønsker jeg at vi skriver en artikkelsamling. Jeg ser for meg en artikkelsamling om nettbasert undervisning: "Fra fjernundervisning til campus" ... Basert på omskrivinger av allerede utgitte artikler og nye bidrag fra viktige aktører med lite publisering så langt. Jeg ser for meg at kontaktpersonene i UV-gruppa er sentrale i dette arbeidet. Mange av de tidlige aktørene blandt annet ved LU og helsefag har så langt ikke publisert mye av dette og nå mener jeg tidspunktet passer.

SAKER

 1. Søkerseminar Norgesuniversitetet
 2. Artikkelsamling
 3. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 1. oktober 2007

 • Sted: Sarpsborg, rom 152
 • Dato: Mandag 1. oktober
 • Tid: 12:30 - 15:30

På tide med litt aktivitet i UV-gruppa igjen. Vi har flere aktuelle saker som krever vår oppmerksomhet. På vår rundtur i Østfold er nå turen igjen kommet til Sarpsborg.


SAKER

 1. Artikkelsamling/bok
 2. Organisering og vedlikehold av wiki-sidene/UV-gruppas web-side
 3. Seminar/Workshop - desember 2007
 4. Studietur
 5. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 10. januar 2008

 • Sted: Remmen, rom
 • Dato: Torsdag 10. januar
 • Tid: 12:30 - 15:30

På tide med litt aktivitet i UV-gruppa igjen. Vi har flere aktuelle saker som krever vår oppmerksomhet. På vår rundtur i Østfold er nå turen igjen kommet til Remmen.


SAKER

 1. På tide med litt aktivitet i UV-gruppa igjen. Vi har flere aktuelle saker som krever vår oppmerksomhet. På vår rundtur i Østfold er nå turen igjen kommet til Remmen.

FORSLAG TIL SAKER

 1. Tilbakemelding om studietur
 2. Evaluering av fagseminar
 3. Orientering og diskusjon om forskningsprosjekt rundt e-læring i februar i regi av biblioteket
 4. Detaljplan våren 2008
 5. Organisering av møtene våre (SKYPE/Videokonferanse/...)
 6. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 21. februar 2008

 • Sted: Remmen og Sarpsborg (VIDEOKONFERANSE)
 • Dato: Torsdag 14. februar
 • Tid: 13:00 - 15:30

Denne gangen prøver vi oss med videokonferanse for å spare tid på kjøring.

FORSLAG TIL SAKER

 1. Studietur og Erasmus mobilitetsstipend
 2. Web-evaluering
 3. UNISKA prosjekt
 4. Eventuelt

NB! Flyttet fra 14. februar!

Fredag 14. mars klokka 0900 - 1100 via videokonferanse (Remmen, Sarpsborg og Fredrikstad)

Møte i arbeidsgruppa 14.mars 2008

 • Sted: Remmen, Sarpsborg og Fredrikstad (Videokonferanse)
 • Dato: 13.mars
 • Tid: 09:00 - 11:00

FORSLAG TIL SAKER

 1. Studietur - endelig avgjørelse
 2. UNISKA status
 3. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 26.august 2008

 • Sted: Remmen, Sarpsborg og Fredrikstad (Videokonferanse)
 • Dato: 26.august
 • Tid: 13:00 - 14:00

FORSLAG TIL SAKER

 1. Studietur - endelig avgjørelse
 2. UNISKA status
 3. Eventuelt

Møte i arbeidsgruppa 1.september 2008

 • Sted: Remmen, Sarpsborg og Fredrikstad (Telefonmøte)
 • Dato: 1.september
 • Tid: 13:00 - 14:00

FORSLAG TIL SAKER

 1. Studietur - endelig avgjørelse

Møte i arbeidsgruppa 16. oktober 2008

 • Sted: Fredrikstad
 • Dato: 16. oktober
 • Tid: 09:00 - 11:00

FORSLAG TIL SAKER

 1. Status og evaluering av NUV-seminar
 2. Studietur januar 2008
 3. e-læringsseminar Oslofjordalliansen mars 2009
 4. Eventuelt (a. Støtte til konferanser, b. UNINETT samling HiØ, c. Plagieringsverktøy-seminar, d. Muligheter med ny direktør ved SØ

[Referat https://wiki.hiof.no/index.php/UV-gruppa#Referat:_M.C3.B8te_i_arbeidsgruppa_16._oktober_2008]

Møte i arbeidsgruppa 27. januar 2009

 • Sted: Sarpsborg
 • Dato: 27. januar
 • Tid: 12:30 - 15:30

Kopi: Rektor og prorektor. Hovedtema: E-læringsseminar 6. mars 2009: Utkast til program sendes rektor/prorektor etter møte. Foodle virket og vi har klart å finne et tidspunkt som passet for alle som har meldt interesse.

Vi er kommet til Sarpsborg på vår runde i Østfold (etter noen møter via videokonferanse). Jeg foreslår at vi tar det ansikt til ansikt men er ikke dette mulig for deg så si ifra så setter vi opp en back-up via skype eller VC. Sted: Sarpsborg

FORSLAG TIL SAKER

 1. Erfaringer fra studietur (kort)
 1. E-læringsseminar 6. mars 2009
 1. Eventuelt


For tidligere saker og detaljer sjekk ut wikien vår: https://wiki.hiof.no/index.php/UV-gruppa

Møte i arbeidsgruppa 22.november 2010

 • Sted; Fredrikstad - A 120
 • Dato: 22.november 2010
 • Tid: 13.00 - 1500

SAKER

 1. 01/10 Revidering av mandat
 2. 02/10 Revidering av sammensetning
 3. 03/10 Strategi for videre arbeid
 4. 04/10 Møteplan - våren 2011

Arrangement

Seminar 16. desember 2005: Erfaringer og løsninger med bruk av læringsplattformer ved HiØ

Målsettingen er å dele erfaringer og løsninger for mange av utfordringene knyttet til denne delen av arbeidet som lærer i høgskolen.

 • Fredag 16. desember 2005
 • Klokka 09:00 - 12:00
 • Audmax, Remmen

PROGRAM

 • 09:00 – 09:05 Velkommen, Knut Aarvak, rektor HiØ
 • 09:05 – 09:15 Innledning, Renee E. Dalan, leder studentparlamentet
 • 09:15 – 09:45 Erfaringer med full implementering av BB, (HS)
 • 09:45 – 10:00 Pause
 • 10:00 – 10:30 Bruk av nettmøter, (HS)
 • 10:30 – 10:45 Integrering av biblioteket, (Bib)
 • 10:45 – 11:00 Pause
 • 11:00 – 11:20 Bruk av multimedia, (SF)
 • 11:20 – 11:40 Bruk av tester og spørreskjema, (IR)
 • 11:40 – 12:00 Spørsmål og kommentarer til innledere og nettverksgruppa

Workshop 20. oktober 2006: e-Samarbeidslæring - muligheter, erfaringer og refleksjoner

Er du interessert benytt anledningen. Frist for påmelding (bestilling av lunsj) er satt til torsdag 19. oktober klokka 0800.

Målsettingen er å gi deltakerne "hands-on" erfaringer og muligheter for å drøfte verktøyene med andre.

Tid: 20. oktober 2006, 0830 - 1230 inkludert lunsj Sted: A2-042 - Multimedialabben, Remmen

PLAN 1. Introduksjon til samarbeidslæring ved Per Lauvås

2. Wiki Workshop http://no.wikipedia.org/wiki/Wiki ved Rolf Kristian Baltzersen

3. Blogger Workshop http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg ved Eivind Hannestad

4. Direktemelding (Instant Messages) Workshop http://no.wikipedia.org/wiki/Direktemelding ved Magnus Nohr

5. Lunsj

Søkerseminar NorgesUniversitetet (NUV) 14. juni 2007

 • Invitasjon*

VELKOMMEN

Velkommen til søkerseminar i samarbeid med Norgesuniversitetet (NUV, tidligere SOFF). Norgesuniversitetet lyser ut midler for fleksibel læring godt egnet for utviklingsarbeide ved avdelingene og i den forbindelse ønsker vi velkommen til et søkerseminar for å hjelpe deg å realisere ditt prosjekt. Ta med ideer, skisser eller detaljerte beskrivelser av utviklingsprosjekt. Olav Skare (NUV) vil kunne gi tilbakemelding og råd på konkrete prosjekt i tillegg til en generell beskrivelse av føringer og krav til prosjektsøknadene.

Vi har god tradisjon når det gjelder tildelinger fra Norgesuniversitetet. Sist år ble også bredden i prosjektene større enn noen gang, og selv om ikke alle fikk støtte håper jeg vi kom et trinn videre og klarer det siste løftet i år. Merk at SOFF/NUV ikke detaljstyrer prosjektene som tildeles penger og at disse midlene kan virkeliggjøre noen av de mange gode ideene vi har.

Nytt av året er at medlemmene i nettverksgruppen for undervisningsstøttesystemer (UV-gruppa) er med. Samtlige avdelinger har sin kvinne/mann med i gruppa (med unntak av Scenekunst som blir tatt vare på av oss i fellesskap) og vi håper å kunne fungere som gode hjelpere (på LMS, evaluering, teknologi, ....) når det gjelder å realisere gode faglige prosjekter. Representanter i UV-gruppa er:

 • Gunnar Andersson (IR) - leder
 • Rolf J.Knudsen (ITD)
 • Rolf Baltzersen (LU)
 • Anne-Lise Eng (BIB)
 • Frode Lundemo (SF)
 • Hanne Røising (HS)
 • Per-Gunnar Fyhn (IT)
 • Håkon Tolsby (IT)


 • 14. juni, 0900 - 1200
 • Avdeling for helse- og sosialfag, Fredrikstad
 • Rom H211 (Lille Auditorium)

AGENDA

 1. Innledning v/ avdelingsleder HS Synnøve N. Jonassen
 2. Presentasjon av tidligere prosjekter med støtte fra NUV
 3. Støtte til utviklingsarbeider ved HiØ v/ FoU-koordinator Kjell Kjølaas
 4. Informasjon fra NorgesUniversitetet v/ Olav Skare
 5. Spørsmål og svar angående konkrete prosjektideer

LENKER

PROSJEKTER VED HIØ

Prosjekt med støtte i 2005 - 2007:

 • Organisering , kommunikasjon og ledelse for profesjonsutdanningene - basert på veiledning og samhandling
 • Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter
 • Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer
 • Omarbeiding og tilpasning av deler av "Takstmannsskolen" til fleksibel læring
 • Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, Ledelse og Produksjon - grunnfagdel (FLEKSTELEP-l)
 • Interaktiv veiledning og opplæring i Integrert produktutvikling
 • Fleksibelt og Integrert Bachelorstudietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap – Del I (FIBTIE-I)

Fageminar ny teknologi desember 2007: Et didaktisk perspektiv på teknologi i undervisningen - erfaringer og refleksjoner fra ulike miljøer ved HiØ

Nettverksgruppa for undervisningsstøttesystem ved HiØ (UV-gruppa: http://wiki.hiof.no/index.php/UV-gruppa) ønsket velkommen til fagseminar, "Et didaktisk perspektiv på teknologi i undervisningen - erfaringer og refleksjoner fra ulike miljøer ved HiØ".

Vi har kommet en lang vei siden de første eksperimentene med læringsplattformer og tiden er moden for et seminar for å dele erfaringer og refleksjoner. Vi samlet et knippe aktører fra ulike avdelinger og miljøer for å få fram bredden i arbeidet og motivere oss andre til å utvikle egen praksis videre.

 • Dag: Torsdag 6. desember, klokka 0900 - 1200 etterfulgt av faglunsj
 • Sted: Avdeling for Helse- og Sosialfag, Kråkerøy, rom H 211

Program:

Noen stikkord fra fagseminaret:

Vi var mellom 20 og 30, fra de fleste avdelingene og både fra fagansatte, teknisk adminstrativt ansatte og fra fellesadministrasjonen.

Vi hadde litt problemer med en uvillig prosjektor som bestemte seg for "å dø" akkurat mitt under vårt seminar. Men med hjelp fra IT-drift kom vi da til slutt på banen igjen. Dette ga oss også mulighet for å se hvordan tavla kan brukes til å formidle et budskap (takk til Børre Stenseth som tok dette på sparket). Vi håper alle som deltok fikk nye impulser for eget arbeide og egen praksis. Har du meninger om fagseminaret du ønsker å dele med oss andre, kan du sende en mail til gunnar.andersson@hiof.no eller legge til et avsnitt her på Wikien.


Med vennlig hilsen, UV-gruppa HiØ

Med NorgesUniversitetet inn i 2009: Seminar Tirsdag 16.09.2008 12:00-14:00 Remmen

Invitasjon til alle

Velkommen til seminar i samarbeid med Norgesuniversitetet (NUV, tidligere SOFF). Norgesuniversitetet lyser ut midler for fleksibel læring godt egnet for utviklingsarbeide ved avdelingene og i den forbindelse ønsker vi velkommen til et seminar for å hjelpe deg å realisere ditt prosjekt. Ta med ideer, skisser eller detaljerte beskrivelser av utviklingsprosjekt. Janne Wilhelmsen (NUV) vil kunne gi tilbakemelding og råd på konkrete prosjekt i tillegg til en generell beskrivelse av føringer og krav til prosjektsøknadene.

Vi har god tradisjon når det gjelder tildelinger fra Norgesuniversitetet. Sist år ble også bredden i prosjektene større enn noen gang, og selv om ikke alle fikk støtte håper jeg vi kom et trinn videre og klarer det siste løftet i år. Merk at SOFF/NUV ikke detaljstyrer prosjektene som tildeles penger og at disse midlene kan virkeliggjøre noen av de mange gode ideene vi har.

Merk at nytt av året er en "to-trinns prosess - med prekvalifisering gjennom innsending av prosjektskisse før fullstendig søknadsrunde. Frist for å sende inn søknad til prekvalifiseringa er 15. oktober 2008. Prosjekt som går vidare til andre søknadsrunde, blir informerte frå NUV om dette etter ei fyrste vurdering, og blir bedne om å levere fullstendig søknad. NUV tek sikte på at dei fullstendige søknadene skal vere leverte innan 20. desember 2008." Den lokale fristen ved HiØ vil være noe tidligere for at HiØ skal kunne prioritere søkerne.

Merk også at NUV i år arrangerer regionale søkerseminar i Harstad 9. september, i Hamar 17. september og i Bergen 24. september. Dette er en fin anledning for dem som ønsker å bygge nettverk til andre fagmiljø og få hjelp med egen søknad.

Vi fortsetter forsøket fra i fjor med at medlemmene i nettverksgruppen for undervisningsstøttesystemer (UV-gruppa) er med. Samtlige avdelinger har sin kvinne/mann med i gruppa (med unntak av Scenekunst som blir tatt vare på av oss i fellesskap) og vi håper å kunne fungere som gode hjelpere (på LMS, evaluering, teknologi, ....) når det gjelder å realisere gode faglige prosjekter.

Representanter i UV-gruppa er:

 • Gunnar Andersson (IR) - leder
 • Rolf J.Knudsen/Lars Vemund Solerød (ITD)
 • Rolf Baltzersen (LU)
 • ,Anne-Lise Eng (BIB)
 • Frode Lundemo (SF)
 • Hanne Røising (HS)
 • Per-Gunnar Fyhn (IT)
 • Håkon Tolsby (IT)

DATO OG TID

 • Tirsdag 16. september, 1200 - 1400
 • Remmen, rom G1-040

AGENDA

 1. Innledning v/ Hanne Schou Røising UV-gruppa
 2. Kort presentasjon av tidligere prosjekter med støtte fra NUV
 3. Informasjon fra NorgesUniversitetet v/ Janne Wilhelmsen
 4. Spørsmål og svar angående konkrete prosjektideer

LENKER

PROSJEKTER VED HIØ Prosjekt med støtte i 2005 - 2008:

 • Organisering , kommunikasjon og ledelse for profesjonsutdanningene - basert på veiledning og samhandling
 • Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter
 • Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer
 • Omarbeiding og tilpasning av deler av "Takstmannsskolen" til fleksibel læring
 • Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, Ledelse og Produksjon - grunnfagdel (FLEKSTELEP-l)
 • Interaktiv veiledning og opplæring i Integrert produktutvikling
 • Fleksibelt og Integrert Bachelorstudietilbud i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap – Del I (FIBTIE-I)
 • Prosjektbasert undervisning ved hjelp av prosjektstyringsverktøy
 • Digital kompetanse. Et nettbasert studium i IKT for lærere som brobygger mellom lærerutdanning og praksisfeltet i skolen


Med vennlig hilsen

Gunnar A :-) for UV-gruppa HiØ

e-læringsseminar for Oslofjordalliansen mars 2009

 • Dato: 6. mars
 • Sted: HiØ, Kråkerøy, Rom H211
 • Omfang: 2-3 timer

Program:

Tid

Tema

Kommentar

09:00-09:10

Innledning og velkomst

Ved Elin Nesje Vestli, Rektor HiØ

09:10-09:50

Smale kurs gjennom samarbeide på tvers av høgskoler

Ved Sigrun Jahren, HiG

Ingeniørfag HiG via videokonferanse

09:50-10:10

Om bakgrunn for seminaret og perspektiv på e-læring. Introduksjonsfilm om Open University.

Ved Gunnar Andersson, HiØ

UV-gruppa HiØ

10:10-10:30

An outsider perspective on course development by Open University

Ved Emir Forken, Course manager, The open University

Via videokonferanse

10:30-10:50

Fleksibelt og Integrert Bachelor i Teknologisk Innovasjon og Entreprenørskap

Ved Hong Wu, HiØ

Innovasjonsfag/teknologi HiØ Utviklingsarbeide støttet av NorgesUniversitetet

10:50-11:25

Gjennomgang og diskusjon i plenum med panel av innledere

Ordstyrer fra UV-gruppa

11:25-11:30

Oppsummering

Ved Carl-Morten Gjeldnes, Direktør HiØ


MÅLGRUPPE:

 • Ledelse ved institusjonene knyttet til Oslofjordalliansen (e-læingsgruppa ved Høgskolen i Telemark er også invitert)

PERSPEKTIV:

 • e-læring for å kunne tilby en bredere kursportefølje samlet
 • e-læring som verktøy for å nå flere/nye studenter
 • e-læring for å bygge sterkere fagmiljø på tvers av institusjonene
 • e-læring for å forbedre kursutviklingen - fra enkeltlærer til team av lærere og støttefunksjoner
 • e-læring for å endre praksis - ikke flytte klasserommets praksis

ORGANISERING:

 • Bred gruppe av innledere med gitt problemområde med en ramme på 20 minutter inkludert spørsmål. Deretter en runde med spørsmål og diskusjoner med utgangspunkt i et panel og en ordstyrer.

TEMA FOR DISKUSJON I PLENUM:

 • Hvilke muligheter ser du i et samarbeide med andre høgskoler om smale kurs?
 • Hvilke muligheter ser du i et samarbeide med andre høgskoler om å bygge større fagmiljø?
 • Hvilke muligheter ser du i felles kursporteføljer/felles kursutvikling?
 • Hvordan ser du koplingen mellom IKT og den overordnede strategien? Er høgskolen sin IKT strategi i dag noe vi kan styre etter?

Møte om e-læring: Telemark og Østfold Torsdag 12.mars 20009

1) Presentasjon av historie og erfaringer fra UV-gruppa HiØ

2) Presentasjon av historie og erfaringer fra UV-gruppa HiT

3) Diskusjon

Høringsnotat og andre dokument fra arbeidsgruppa

Notat om lms fra nettverksgruppa undervisningsstøttesystem: Til ledergruppa HiØ 22. februar 2006

[Notat] http://www.ir.hiof.no/~gan/Dok/Notat_UV_feb06_endelig.doc

[Vedlegg] http://www.ir.hiof.no/~gan/Dok/LMS.doc

[Vedlegg] http://www.ir.hiof.no/~gan/Dok/referat_161205.doc

Høringsnotat til Rapport om læringsteknologi i norsk høgre utdanning: Frist 21. november 2006

Rapporten Læringsteknologi i norsk høgre utdanning - En statusbeskrivelse og drøfting av behov for fellestiltak og erfaringsutveksling er utarbeidet av Norgesuniversitet ligger nå til høring.

[Rapporten] http://norgesuniversitetet.no/filearchive/laringsteknologi.pdf

[Høringsbrevet] http://norgesuniversitetet.no/filearchive/laringsteknologi-horingsbrev.pdf

De samlede innspill til rapporten skal danne grunnlag for samarbeidstiltak, råd til departementet, føringer for bruk av Norgesuniversitetets prosjektmidler eller nærmere utredninger. Det er tre punkter det ønskes innspill på. Våre innspill gjøres i forhold til disse:

 • a) Er rapportens beskrivelse av dagens situasjon og aktiviteter riktig?*

Et par generelle kommentarer til statusbeskrivelsene:

I rapporten ser det ut som om det tas sikte på å vise bredden i LMS-bruk i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Bredde synliggjøres ved tre kategorier: Kommersielle læringsplattformer, egenutviklede læringsverktøy og tilpasning av læringsplattformer basert på åpen kildekode. Vi merker oss at rapporten dekker ikke ”enkle” løsninger som tradisjonell fildeling og webpublisering. Dette er utbredt mange steder (bl.a. ved Høgskolen i Østfold - lærerutdanningen) - og vi mener det ville være naturlig å også ta slik bruk av læringsteknologi med i rapporten.

Tidlig i rapporten kommer det klart til uttrykk at Norgsuniversitetet stiller seg skeptiske til de kommersielle læringsplattformene - noe vi mener bekreftes videre gjennom hele rapporten. I forhold til de løsningene som ikke er kommersielle, gis det begrunnelser for hvorfor aktørene har valgt disse løsningene, mens i forhold til de som har valgt kommersielle løsninger, beskrives ikke begrunnelser for hvorfor aktørene ønsket dette. Student-tilfredshet for ikke-kommersielle løsninger trekkes også fram (f.eks studentene som bruker Moodle), mens dette ikke er berøres i forhold til de kommersielle løsningene. Det som kommenteres i forholdt til kommersielle løsninger er også i hovedsak negative vurderinger (LMS-enes hegemoni, de sementerer gammel pedgogikk, arkitekturen er lukket osv.) Her kunne bildet med fordel vært langt mer nyansert. Det er ikke bare læringsplattformen det kommer an på, men også i stor grad hvordan læringsplattformen anvendes!

På denne måten mener vi fremstillingene i rapporten skjev. Det burde jo være interessant å finne begrunnelser for at de fleste høyere utdanningsinstitusjoner i landet i dag har valgt kommersielle løsninger.

Et par kommentarer fra faktaopplysninger om høgskolen i Østfold: Det medfører riktighet at en viktig begrunnelse for å velge Blackboard framfor Fronter var økonomiske. Beløpet var for øvrig så vidt vi kjenner til 1/3 av prisen i forhold til Fronter - og ikke 10%. Det blir mer korrekt å si at det var økonomisk fordelaktig med Blackboard sett i forhold til hvilke tjenester man fikk.

I rapporten skrives det ” I andre miljøer, blant annet i det faglig sett svært kompetente IKT-miljøet ved lærerutdanningen, var det stor skepsis til å ta i bruk læringsplattformer over hodet, blant annet med den begrunnelsen at LMS’ene ”låser” pedagogikken.” Dette medfører ikke riktighet. Motforestillingen er kommet til i etterkant og innad i høgskolen er det dessuten svært ulike oppfatninger til LMS-ets fordeler og ulemper. Ved en av avdelingene har læringsplattformen blitt fullt implementert, i den betydning at LMS-et benyttes ved nær sagt alle studier gjennom hele studieforløpet. Erfaringene fra dette kunne vært interessante i denne sammenhengen. Her er det nemlig flere positive erfaringer fra både student- og lærerperspektiv.

 • b) I hvilken grad er det behov for samarbeid i sektoren på dette området?*

Når det gjelder samarbeid om læringsteknologi i høyere utdanning, mener vi at det ved vår høgskolen i første omgang er av interesse å få til et samarbeide ved de enkelte avdelingene og mellom de ulike avdelingene i høgskolen. Vi tror det vil være liten interesse for å investere store ressurser i store samarbeidsprosjekter. Vi er enda ikke i den fasen at felles moduler i en web 2.0 løsning er aktuell problemstilling.

Vi må først ha på plass samarbeide lokalt før vi kan samarbeide effektivt nasjonalt.

 • c) Hva er de viktigste spørsmål når det gjelder utvikling av ny læringsteknologi i høgere utdanning?*
 • Det er viktig at utviklingen er forutsigbar for at ansatte skal investere tid og ressurser.
 • Læringsteknologi må sees i perspektiv og prioriteres i forhold til andre læringsarenaer som lab. arbeid, ekskursjoner, seminarer o.l.
 • Det bør være mer fokus på læring/dialog/interaktivitet i tillegg til ren informasjonsflyt.
 • Læringsteknologien vi benytter bør ha norsk språkdrakt der det er mulig.
 • Læringsteknologi er mer enn LMS, slik som personlige webområder, direktemeldinger, blogger o.l. uavhengig av skolens infrastruktur. Tanken er at innholdet er studentens eiendom og skal sees i et lengre livsløp enn studieperioden ved høgskolen (livslang læring).
 • Vi har flere kategorier studenter. Enkelte grupper (off-campus) har andre behov læringsteknologier enn andre (on-campus). Skolens profil må avgjøre hvilke teknologier det skal investeres i.

Arbeidsnotat knyttet til mulig artikkelsamling om nettbasert undervisning

Vi ønsker å se på muligheten for en artikkelsamling om nettbasert undervisning: "Fra fjernundervisning til campus" ... Basert på omskrivinger av allerede utgitte artikler og nye bidrag fra viktige aktører med lite publisering så langt. Vi ser for meg at kontaktpersonene i UV-gruppa er sentrale i dette arbeidet.

Skisse til artikkelsamling (ingen er forespurt/avklart):

Referat fra møter i arbeidsgruppa

Referat: Konstituerende møte i nettverksgruppa 11.mars 2004

 • Rom: Lunsjrom, Os Allè 11. 1.etga
 • Tid: 11.mars 2004

SAKER

 1. Konstituering av gruppen
 2. Mandat
 3. Økonomi
 4. Status - bruk av UV
 5. Status - bruk av Blackboard
 6. Konferanse i Stockholm
 7. Erfaringer og aktuelle problemer
 8. Intern markedsføring

Tilstede: Frode Lundemo (SF) Rolf Knudsen (ITD) Torhild Larsen (BIB) Børre Stenseth (IT) Gerd Johansen for Olav Kolstad (LU) Gunnar Andersson (IR) Hanne Røising(HS) Trond Akerbæk (ITD) ref.

1. Gruppen konstituerte seg med Gunnar Andersson som leder, valgt med akklamasjon.

2. Mandat

Mandat for nettverksgruppen ble gjennomgått med utgangspunkt i notat ”Om videre arbeid med undervisningsstøttesystem” av 2004.01.19. Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring ved sin avdeling om bruk av undervisningstøttesystemer. Aktivt arbeide for å utvikle bruk av undervisningsstøttesystemet ved avdelingene. Planlegge og organisere kurs for undervisningsbrukere. Organisere introduksjonsmateriale for studentbrukere. Samordne organiseringen av undervisningsmaterialet i systemet med studiehåndbok, evu og ev. administrative systemer. Gi innspill til høgskolens ledergruppe vedrørende saker av strategisk og overordnet karakter. Etablere kontakt og samarbeid med andre høgskoler/institusjoner i Norge og internasjonalt som benytter systemet for å utveksle informasjon og kunnskap.

Distribusjonsliste UV-gruppe@hiof.no benyttes for informasjonsflyt i gruppen.

Flat web adresse etableres for publisering av informasjon fra gruppen.

Området bb-test i blackboard settes i drift for praktisk test og bruk av blackboard.

Det skal arrangeres en samling for gruppen i begynnelsen av juni, kalles inn av GA.

Her avgjøres møtehyppighet for høstsemesteret.

3. Økonomi

Det disponeres ikke frie midler til bruk inneværende år. Gruppen kan søke ledelsen om midler til spesielle tiltak. Gruppen kan planlegge og budsjettere virksomhet for neste år, og søke om tildeling til dette i forbindelse med budsjettarbeidet for neste år.

Bundne midler 2004 fra IT-drift er følgende: Lisensavgift blackboard

US$7500
52.500,-

Tjenermaskin avskrevet over 3 år

12.000,-

Arbeidsinnsats drift, kurs og veiledning ansl. 5t/uke, Inkl. arb.avg. etc.

50.000,-

Ekstern kursholdere

8.000,-

Til sammen

122.500,-

4.Status bruk av UV-systemer generelt HF: Blackboard, beskjedent i grunn- og videreutdanning, LSP benyttes i sykepleie deltid. Hanne Røising inn i IT-ped stilling SF: Blackboard, uklart i hvilket omfang

LU: Almennlærerutdanning har eget system( std verktøy tilpasset), Blackboard testes i bruk.
Fronter og LSP brukes i ulike sammenheng i praksisvirksomhet.

IR: OnCampus, Learnloop, LSP benyttes i noen sammenhenger, noe Blackboard

IT: Balckboard enkelte kurs IT-Sarp, ellers ikke bruk av slike systemer.

Bib: I kurs Blackboard

Konklusjon: Blackboard brukes tilfeldig og spredt, LSP på vei ut, avtale med Frontrer er avsluttet.

5. Status bruk Blackboard 68 aktive kurs 400 ansatte registrert 1400 studenter registrert 600 aktive brukere til sammen

6. Konferanse i Stockholm

Gunnar Andersson, Rolf J. Knudsen og Hanne Røising deltok
Gunnar Andersson orienterte.
Reiserapport (GA) er tilgjengelig.
Proceedings er tilgjengelig ved biblioteket i Sarpsborg 

7. Erfaringer og aktuelle problemer Teknisk problem: installasjon av Java på klientmaskiner: RJK finner ut hva som må være tilgjengelig på klient og formidler dette til IT-drift for innlemmelse i std.oppsett. Hvordan håndtere oppgaveinnleveringer med mappeevaluering, gruppearbeid, prosjektarbeid. Policybeslutninger ved den enkelte avdeling om bruk av Blackboard: Open Content / Closed Shop


8. Intern markedsføring Møte for erfaringsutveksling innkalles og organiseres av GA/RJK i juni for brukere av Blackboard.

Gruppemedlemmene orienterer om Blackboard ved sin driftsenhet, gjerne knyttet til personalmøte. Deretter tilbys kurs som tidligere avholdt for interesserte.

Neste møte i gruppen Innkalles i juni av GA

Referat: Møte i arbeidsgruppa 12.juni 2006

 • Møtt: Rolf K., Per Gunnar F., Torhild Larsen, Gunnar A, Hanne R
 • Meldt forfall: Frode L, Rolf B, Håkon T

SAKER Seminar høsten 2006 "Vi anbefaler også at UV-gruppa skifter mandat fra et rent lms-perspektiv til et videre perspektiv med fokus på e-læring generelt og læringsressurser som kan benyttes inn mot et lms eller alene.

Neste aktivitet etter planen er seminar satt opp juni 2006. Utsetter til høsten 2006 for å fange opp nytt mandat. Organisere mer som workshop (blogg, wikipedia, open-source). Nytt møte i arbeidsgruppa 12. juni sarpsborg."

Tittel: e-Samarbeidslæring - muligheter, erfaringer og refleksjoner

Tid: 20. oktober, 0830 - 1230 inkludert lunsj Sted: Remmen

 • Introduksjon til samarbeidslæring (Lauvås, Hanne sjekker?)

- muligheter og begrensinger, teori, ... - Olga Dyste ...,

 • Wiki Workshop (lokalt Rolf B ?):

http://no.wikipedia.org/wiki/Wiki

- sammen med lms - alene - eksempel på bruk - vekt på det pedagogiske

 • Blogger Workshop (lokalt Gunnar A/IT (Per G sjekker ?))

http://no.wikipedia.org/wiki/Blogg

- sammen med lms - alene - eksempel på bruk - vekt på det pedagogiske

 • Direktemelding (Instant Messages) Workshop (Magnus Nohr (Gunnar A sjekker/IT Per G sjekker) ? )

http://no.wikipedia.org/wiki/Direktemelding

- i lms (...) - bibliotekets (på tvers av høgskoler) - msn, jabber, skype, ... - eksempel på bruk - vekt på det pedagogiske

Oppgaver: - Antall deltakere, 30 (må finne rom/teknisk løsning Rolf K). Flere workshops om nødvendig. - Evaluere seminaret (Gunnar A :-)).

2) Eventuelt Blackboard workshop (fast) for å løse problemer/en for Remmen, fredrikstad og sarpsborg. Mal av forskdok workshop. Bestemmer oss neste møte.

Referat: Møte i arbeidsgruppa 6. mars 2007

 • Sted: HS Fredrikstad, rom A 127
 • Dato: Tirsdag 6. mars
 • Tid: 12:30 - 15:00

SAKER

 1. e-læring og læringsplattformdiskusjonen
 2. Aktivitetsplan våren 2007
 3. Eventuelt


Sak 1: e-læring og læringsplattformdiskusjonen

UV-gruppa ønsker at Håkon også deltar på ledergruppe-møtet. Rolf følger opp saken med Rektor.

Bakgrunn:

På ledermøtet torsdag 8. mars skal e-læring og læringsplattformdiskusjonen opp som tema. Rolf Baltzersen og Hanne Schou Røising er invitert til møtet (fra LMS-gruppa) og Gunnar Andersson (fra UV-gruppa). Hanne og Rolf er bedt om å gi en muntlig presentasjon av arbeidet og ut fra det trekke fram noen spørsmål til diskusjon i ledergruppa. Det er tenkt satt av ca. 1 1/2 time til denne saken, men det kan justeres etter hvert, dette er kun en første rettesnor.

Rapporten fra LMS-gruppa som er grunnlaget for diskusjonen finner du på: [Rapport] http://www.hiof.no/index.php?ID=12094 Jeg foreslår at vi samler troppene og diskuterer dette åpent i UV-gruppa FØR vi møter ledergruppa. Tiden er kort og vi er opptatte mennesker, men jeg håper flest mulig har annledning til å stille. Ellers kan sterke meninger formidles til oss andre.

Diskusjon:

Rapporten og hvordan legge denne fram for ledergruppa ble diskutert. Mandatet for rapporten utviklet av lms-gruppa var relativt snevert med en evaluering av kun tre system. Etter en innledende åpen diskusjon ble det enighet om å dele framlegget for ledergruppa i to deler; 1) Strategisk tilnærming og prosess og 2) Angående lms-direkte.

Noen forutsetninger for diskusjonen er vektleggingen av avdelingenes prioriteringer og behov framfor en sentral modell, at dette er en kontinuerlig prosess og at høgskolen må ha et mangfold i løsninger (uansett valg av lms - som bare utgjør en del av heleheten i e-læring.

1) Strategisk tilnærming Dette ligger utenfor lms-gruppas mandat men hører naturlig til UV-gruppas interesseområde. Gunnar (som UV-gruppas representant på ledergruppe-møte) vil presentere dette. Problemet i dag er at man ikke har en strategi for hverken e-læring generelt eller lms-spesielt. Man har heller ikke en systematisk oversikt over de ulike avdelingenes behov (hverken på kort sikt eller for tida framover). Vi ser det som nødvendig for en vellykket implementering at strategien er forankret i fagmiljøene og tar opp problemstillinger avdelingene vurderer som viktige (dette er en videreføring av UV-gruppas tidligere forslag om avdelingenes viktighet i dette arbeidet). Vi foreslår derfor en prosess der avdelingene (f.eks. gjennom et framtidsverksted/søker konferanse) selv setter opp scenarier, utfordringer og behov. Dette arbeidet danner grunnlaget for det videre arbeidet for HiØ som helhet. Dette er en langsiktig tilnærming vi vurderer som nødvending og som utnytter det faktum at kompetansen og kunnskapen om e-læring knyttet til de ulike utdanningene er plassert i avdelingene. En slik tilnærming kan sees som et brudd på en "tradisjon" der mange avgjørelser og utfordringer løses ved administrative beslutninger og opprettelse av stillinger for sentrale "spesiaister" med lite kontaktnett mot det reelle læringsarbeidet og fagmiljøet.

2) LMS På ledergrppa vil Hanne og Rolf presentere rapporten i korte trekk (det forutsettes at deltakerne har lest gjennom rapporten på forhånd). Vekten legges på konklusjonen og presisering av resultatene fra arbeidet.

Spørsmålene som kan danne utgangspunktet for en diskusjon er: 1) Skal vi bruke valg av lms for å endre pedagogisk praksis?, 2) Bær det være opp til avdelingene å bestemme, 3) Bør man ta høyde for mer nettbaserte undervisingsløp?, 4) Hvordan ser man for seg at ressursene for dette arbeidet skaffes til veie?

Den endelige presentasjonen deles i tre deler 1) Kort presentasjon av rapporten (Hanne og Rolf), 2) Strategisk tilnærming og 3) Spørsmål til diskusjon. Den endelige presentasjonen formes som en wiki-side (under lms-gruppa og utarbeides i samarbeid fram til torsdag.

Sak 2: Aktivitetsplan våren 2007 Gunnar presenterte forslag om å knytte neste arrangement til Norgesuniversitetets søkerseminar våren 2007. Diskusjon og avgjørelse ble bestem utsatt til etter ledergruppe-møte for å fange opp eventuelle innspill herfra,

Referent: Gunnar A

Referat: Møte i arbeidsgruppa 3. mai 2007

 • Sted: Remmen, rom D1 021
 • Dato: Torsdag 3. mai
 • Tid: 12:30 - 15:00

SAKER

 1. Søkerseminar Norgesuniversitetet
 2. Artikkelsamling
 3. Eventuelt

1) Søkerseminar Norgesuniversitetet

Stikkord:

 • Presentasjon av NUV og tidligere prosjekter.
 • Hvordan kople til dem som allerede er inne i prosjekter.
 • Vise tidligere prosjekter.

Vedtak:

UV-gruppa er med, men ønsker det utsatt til 11.-14. juni og flyttet til Helsefag i Fredrikstad. Gunnar får ansvaret får å sjekke ut dette med NUV, utarbeide forslag til program.

2) Artikkelsamling

Stikkord:

 • Lang historie med IKT-baserte løsninger
 • Dokumentere noe av det vi gjør
 • Vise en utvikling som har skjedd/ hvor står vi idag/
 • Analysere der vi står/
 • Vanskelig å gjennomføre/ikke meriterende/
 • Hva med å intervjue personene? Om hvorfor/...?
 • Referere til "ringer i vannet" fra UiO
 • Frikjøpe forfattere?
 • ...

Vedtak:

Ønsker å finne ut av behovet og viljen til å skrive hos de aktuelle. Gunnar får ansvaret for å legge ut forslag til tekst som kan motivere dem det gjelder til å delta.

3) Eventuelt

a) Refleksjoner fra ledermøte om LMS.

Fortsetter som før med Blackboard. Avdelingens administrasjonen får større påvirkning. Lettere å argumentere for andre løsninger ved it.

b) Hva med andre kommunikasjonskanaler?

MMS og andre kanaler (blogg/wiki/...) Bør vi arrangere seminar? For alle både studenter og lærere? Avdelingsvis? Hva med å arbeide for et nytt seminar før jul? Husk problematikk rundt brukernavn/passord? Ikke gi opp selv om det første gang ikke virker?

Vedtak:

Vi arbeider for å arrangere halvårlige/årlige seminar/workshop med eksterne innledere på ny teknologi som kan være aktuell for undervisningspraksis.

c) Konferanse for påfyll av UV-gruppa

Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til konferanser som kan passe?

 • Learning Lab San Fransisco
 • International Conference on Multimedia and ICTs in Education Sevilla
 • ...

Vedtak: Gunnar undersøker med FA mulighetene for å delta på en slik konferanse som del av UV-gruppas arbeide.


Referent: Gunnar A.

Referat: Møte i arbeidsgruppa 1. oktober 2007

 • Sted: Sarpsborg, rom 152
 • Dato: Mandag 1. oktober
 • Tid: 12:30 - 15:30

Møtt: Rolf B., Frode, Rolf K, Anne-Lise, Gunnar, Per-Gunnar

SAKER

 1. Artikkelsamling/bok
 2. Organisering og vedlikehold av wiki-sidene/UV-gruppas web-side
 3. Seminar/Workshop - desember 2007
 4. Studietur
 5. Eventuelt


På tide med litt aktivitet i UV-gruppa igjen. Vi har flere aktuelle saker som krever vår oppmerksomhet. På vår rundtur i Østfold er nå turen igjen kommet til Sarpsborg.


SAKER

1. Artikkelsamling/bok Liten interesse. Legger den død. Rolf B.: Alternativt en IKT forskningsgruppe for gjennomgang av mulige artikler til tradisjonelle konferanser.

2. Organisering og vedlikehold av wiki-sidene/UV-gruppas web-side Hanne blir bedt om å ta ansvar for UV-gruppas webside.

3. Seminar/Workshop - desember 2007 Torsdag 6. desember: klokka 09:00 - 12:00 etterfulgt faglunsj. Remmen.

Tittel: Didaktikk og Teknologi ...

Stikkord: Fokus? Ny teknologi eller et mer pedagogisk fokus. "Digital kompetanse - grunnleggende, - søkekompetanse/informasjon (vurdere), - dannelse". Åpne systemer vs skolens lukkede systemer. Biblioteket i fokus. Didaktiske problemstillinger fra ulike fagområder kan være et tema.

Mulige tema og personer (ikke forespurt eller endelig)

 • INNLEDNING: IKT basert undervisning (LU, Odd Eriksen) [Rolf B]
 • informasjonskompetanse (biblioteket, Anette Kure) [Anne-Lise]
 • erfaringer fra andre miljøer (...)
 • høykom-prosjektet (IR, LU, Bjørn Gitle Hauge) [Gunnar]
 • språkfag og ny teknologi (ØSS, Frode Lundemo) [Frode]
 • lesning av internet-tekster (ØSS, Camilla Bjørke?) [Frode]
 • grafisk databehandling (IT, Børre Stenseth) [Per-Gunnar]
 • diskusjonsforum og deltakelse/læring (HS, Løkke) [Anne-Lise]
 • FAGLUNSJ [Gunnar]

Viktig å få en kort beskrivelse/abstract av foredragene ved utsendelse. Lengde på foredragene omlag 20+5 minutter (vurdere etter antall foredrag). De utvalgte sjekker mulige foredragsholdere og gir tilbakemelding til Gunnar innen fredag 12. oktober. Gunnar innkaller til telefonmøte for finpuss av programmet.

4. Studietur Vi har som målsetting å arrangere en studietur for gruppas medlemmer våren 2008. [Gunnar sjekker ut økonomiske rammer med ledergruppa/finner liste over samarbeidende universitetet]. Enten deltakelse på konferanse eller besøke et universitet (med tanke på å forberede et samarbeid/prosjektsøknad EU). Hva velger vi?

5. Eventuelt IKT/læring forskningsgruppe for gjennomgang av mulige artikler til tradisjonelle konferanser/journaler nivå 1 og 2. Kan etableres i etterkant av seminar i desember. Viktig for å forbedre publikasjoner OG søke om prosjekt som en gruppe. Kan annonseres på seminar/knyttes til Rolf B's prosjekt.

Referent Gunnar A

Referat: Møte i arbeidsgruppa 10. januar 2008

 • Sted: Halden, rom A2 227
 • Dato: Torsdag 10. januar
 • Tid: 12:30 - 15:30

Møtt: Rolf B., Frode, Rolf K, Anne-Lise, Gunnar, Per-Gunnar, Håkon, Hanne

SAKER 1. Studietur - finansiering

2. Evaluering av fagseminar

3. Orientering og diskusjon om forskningsprosjekt rundt e-læring i februar i regi av biblioteket

4. Detaljplan våren 2008

5. Sak 5/08 Organisering av møtene våre (SKYPE/Videokonferanse/...)

6. EventueltSak 1/08 Studietur – finansiering.

Rektoratet har ikke penger til å finansiere studietur for UV-gruppa. Studiedirektør vil for øvrig legge inn en egen post i budsjettet til UV-gruppa, men det vil ikke være tilstrekkelig til å finansiere en studietur for gruppa.

Forslag fra studiedirektøren for finansiering av en evt. studietur er; Småforskmidler (til delfinansiering av småprosjekter). Frist 28. februar? Erasmus ansatte mobilitet. (Dekker 6.000 til reise + 6.000 til opphold. Dette ekskluderer penger fra andre prosjekter.

Konklusjon: UV-gruppa er innstilt på å søke midler fra Erasmus for tur til England/ London, bl.a. for å besøke Open university. Open university har en demokatisk innfallsvinkel til høgre utdannin, bl.a. ved å ta inn alle som søker og ved at alle studietilbud revideres hvert 3. år. De er dessuten anerkjent i forhold til forskning, og har en egen forskningsavdeling for e-læring.

Gunnar avklarer rammene for dette med internasjonal koordinator Ellen Høy-Petersen (bl.a om vi er låst til å besøke de stedene det allerede er avtaler med) .

Alle gruppens medlemmer søker opp flere aktuelle steder å besøke i England / London. Dette tas opp på neste møte i UV-gruppa.

Sak 2/08 Evaluering av fagseminar

Vi var mellom 20 og 30, fra de fleste avdelingene og både fra fagansatte, teknisk adminstrativt ansatte og fra fellesadministrasjonen. UV-gruppa mener at form og innhold for seminaret var bra, men ønsker ikke å arrangere noe tilsvarende seminar for en stund (jfr. sak 4/08). UV-gruppa ønsker å prioriterer andre aktiviteter i 2008.

Sak 3/08 Orientering og diskusjon om forskningsprosjekt rundt e-læring i februar i regi av biblioteket

UV-gruppa er invitert til å komme med innspill til månedens forskningsprosjekt på avdelingens web-sider. Dette bør om handle-læring på tvers av avdelingene.

Konklusjon UV-gruppa mener det beste eksempelet på et slikt prosjekt er arbeide med evaluering av læringsplattformene.

Gunnar Andersson sender en henvendelse til Torhild Larsen og presenter prosjektet i to deler;

1) Evalueringsarbeidet gjort av arbeidsgruppa ved HiØ (første referansen) http://wiki.hiof.no/index.php/Hovedrapport_for_plattformgruppen

2) Pedagogisk analyse (en videreføring av arbeidet til en mer akademisk form) gjort av Rolf, Håkon og Hanne. http://www.hiof.no/index.php?ID=12760&lang=nor

Sak 4/08 Detaljplan våren 2008

 • Arbeidsmøte i januar
 • Arbeidsmøte i februar (avklaringer vedr. studietur, innspill til HIØS web-sider + Uniska-avklaring
 • Workshop – BB v/ Rolf J Knudsen
 • Studietur (høsten)
 • Søkerseminar for Norgesuniversitetet
 • Uniskamøter (med forbehold)

Sak 5/08 Organisering av møtene våre (SKYPE/Videokonferanse/...)

UV-gruppa vil gjennom dette året gjennomføre noen av møtene via videokonferanser og andre alternative møteformer. Neste møte: Videkonferanse mellom Sarpsborg og Remmen.

Sak 6. Eventuelt

1. Deltakelse i Uniska-prosjekt (3-årig Interreg – forskningsprosjekt).

Gunnar tar kontakt med Uniska, og ber om et møte/ videokonferanse snart. UV -gruppa tilbyr 500 timer pr. år (75 timer pr. pers.) Inn i dette arbeidet. vil vi særlig legge ekt på deling av erfaringer fra ulike prosjekt innenfor fleksibel læring. Et av resultatene fra arbeidet bør være en antologi som samler erfaringer fra de ulike utdanningsinstitusjonene i bokform.

2. Websidene til HiØ

Mange gir uttrykk for at det er vanskelig å orientere seg på høgskolens websider. Saken tas opp på neste møte, for å diskutere om vi bør komme med innspille på dette og med konkrete eksempler. Alle i gruppa forbereder dette.

3. Medlemskap i NFF (Norsk forbund for fjernundervisning).

Rolf Baltzersen lurer på om HiØ bør søke medlemskap i NFF. Han undersøker nærmere hva dette innebærer og oversender saken til Gunnar Andersson som spiller den videre til ledelsen ved HiØ

4. Videokonferanser og streaming av videoer.

Hanne Røising tok opp hva som kreves av utstyr og kompetanse for dette. Ang. videkonferanse, prøves dette ut i praksis på neste møte Steming av videoer er IT-drifts ansvar


Neste møte 14. februar 1300 – 1530. Videokonferanse. Remmen + Sarpsborg.


Fredrikstad 11.januar 2007 Hanne Røising, referent

Referat: Møte i arbeidsgruppa 21. februar 2008

 • Sted: Halden, rom A3 22/Sarpsborg 151
 • Dato: Torsdag 21. februar
 • Tid: 13:00 - 15:30

Møtt: Rolf K, Anne-Lise, Håkon og Gunnar (Ellen Høy-Petersen deltok under studietur)

SAKER

 1. Studietur og Erasmus mobilitetsstipend
 2. UNISKA prosjekt
 3. Eventuelt

Sak 06/08: Studietur

Ellen orienterte om Erasmus mobilitetsstipend. Noen stikkord fra orienteringen:

 • ny ordning 2007/2008 med fire stipend hvert på totalt 12000
 • opplæringsopphold enten ved utdanningsinstitusjon med erasmus-avtale eller med bedrift
 • må være borte i minst fem dager
 • må inngå kontrakt med bedrift med mål, aktiviteter og forventet resultat
 • utdanningsinstitusjoner med avtale finnes på [1]
 • open university interessant faglig sett for gruppa. Ellen avklarer hvordan open university defineres innenfor erasmus
 • som alternativ til england trekkes Nederlang, Belgia og Irland fram som land som er langt framme
 • oppholdet må være knyttet til en bedrift

Å gjøre:

 • innen 15. mars signalisere hvor mange fra uv-gruppa som er aktuelle for et slikt stipend
 • avklare hvordan open university defineres (Ellen)
 • innen 15. mars ha identifisert en passende organisasjon for studietur

Sak 07/08: UNISKA

Gunnar orienterte kort om staus for UNISKA søknaden. Fra HiØ er det tre prosjekt som er meldt inn: - IT ved Håkon Tolsby - HS ved Hanne Schou Røising - IR ved Even Arntsen

Totalt har vi meldt inn 500 timer for en treårsperiode. Prosjektlederne vil selv prioritere hvilke aktiviteter de vil prioritere (utvikling, forskning)

Gunnar vil passe på at prosjektlederne trekkes inn i den siste fasen av søknadsskrivingen i UNISKA gruppen.

Neste møte: Fredag 14. mars klokka 0900 - 1100 via videokonferanse (Remmen, Sarpsborg og Fredrikstad)

Saker:

 1. Studietur - endelig avgjørelse
 2. UNISKA status
 3. Eventuelt


Ref. Gunnar Andersson

Referat: Møte i arbeidsgruppa 14. mars 2008

 • Sted: Sarpsborg og Fredrikstad (Videokonferanse)
 • Dato: 14.mars
 • Tid: 09:00 - 09:30

Til stede: Gunnar, Rolf K, Anne-Lise og Hanne

FORSLAG TIL SAKER

 1. Studietur - endelig avgjørelse
 2. UNISKA status
 3. Eventuelt

Sak 07/08 Studietur - endelig avgjørelse I løpet av dagen skal vi melde inn til internasjonal koordinator hvem som ønsker å delta på studietur (støttet av Erasmus mobilitets-stipend). Gunnar sender en påminning på mail. Fra de fremmøtte i dagens møte melder følgende seg;

 • Anne-Lise
 • Frode
 • Gunnar
 • Rolf K
 • Hanne

Vi tar sikte på at studieturen arrangeres i uke 47 eller 48. Vi utarbeider program på wikisiden (Se Studietur.

Sak 08/08 UNISKA status UV-gruppa har meldt inn tre prosjekter;

Hanne; omlegging av videreutdanning i Helserett og saksbehandling til nettbasert studium

Håkon; Ekstrem programmering

Even; El-kraft - Nettkurs

Når vi får svar på søknaden etter påske, møtes vi for å utarbeide videre aktivitetsplaner. Gunnar koordinerer det hele i gang.

Eventuelt

Vårens aktiviteter:

 • Videre planlegging av studietur
 • Møte med Uniska-gruppa
 • Arrangering av NUV - søkerseminar (En gang i uke 22- 24). Gunnar avklarer med Norgesuniversitetet.

Invitasjon til nytt medlem av UV-gruppa:

 • Lars Vemund Solerød (ØSS) inviteres inn som nytt medlem i UV-gruppa

GOD PÅSKE

Ref. Hanne Røising

Referat: Møte i arbeidsgruppa 26.august 2008

 • Sted: Sarpsborg og Fredrikstad (Videokonferanse)
 • Dato: 26.august
 • Tid: 13:00 - 14:30

Til stede: Gunnar, Frode, Lars Vemund, Anne-Lise og Hanne

SAKER

 1. 09/08 Søkerseminar - Norgesuniversitetet
 2. 10/08 Studietur

09/08 Søkerseminar - Norgesuniversitet Viser til mail som ble sendt av Gunnar Andersson 19.08.2008 UV-gruppa innstiller på å droppe deltakelse på søkersminaret på Hamar 17.september. Vi plukker ut 16 og 23 september som ønskede dato for lokalt søkerseminar ved HiØ. Gunnar avklarer med Janne i NUV. Seminaret foreslås lagt til Remmen kl. 12-14.

10/08 Studietur Viser til mail som ble sendt av Gunnar Andersson 25.08.2008 med skisse til program for studieturen 10.-14.november. Se programutkast til studieturen: https://wiki.hiof.no/index.php/UV-gruppa#Studietur.2C_h.C3.B8sten_2008.

Vi må utvide programmet. I kort trenger vi en opplegg for torsdag 13. november for å kunne søke stipend (dette bør holde men er ikke sikkert). Da har vi dekket opp tirsdag-torsdag med program. Vi som skal være med jobber nærmere med innhold for den 13.november. Frist: Innen mandag 1.september. Kl. 11-12 samme dag blir det telefonmøte for endelig beslutning om studieturprogram. Alle som skal delta på telefonmøte sender mail til Gunnar med hvilket telefonnummer som skal benyttes til telefonkonferansen

Ref. Hanne Røising

Referat: Møte i arbeidsgruppa 1. september 2008

Til stede (telefonmøte): Gunnar, Frode, Anne-Lise og Hanne

SAKER

 1. 10/08 Studietur

10/08 Studietur Med de rigide kravene til program over fem dager og arbeidet med å få på plass avtalene er det ikke lengre interesse/mulig å få til dette med tanke på høsten 2008. Gruppa jobber videre med studieturen, men med tanke på våren 2009. Vi holder kontakten slik at vi får dette til til våren 2009.

Ref. Gunnar Andersson

Referat: Møte i arbeidsgruppa 16. oktober 2008

Til stede (telefonmøte): Frode, Anne-Lise, Hanne, Per-Gunnar, Lars Vemund, Gunnar

SAKER

 1. Status og evaluering av NUV-seminar
 2. Studietur januar 2008
 3. e-læringsseminar Oslofjordalliansen mars 2009
 4. Eventuelt (a. Støtte til konferanser, b. UNINETT samling HiØ, c. Plagieringsverktøy-seminar, d. Muligheter med ny direktør ved SØ

11/08 Status og evaluering av NUV-seminar

Få deltakere på seminaret, men mange søknader på vei. Prosjektene dokumenteres gjennom bokserie fra NUV som anbefales alle som jobber innenfor dette. Eks er bok i serien om mappevurdering som er høyaktuelt ved HiØ. http://norgesuniversitetet.no/seksjoner/skriftserier

Konklusjonen er at dette er enkle seminar å arrangere og at vi bør fortsette også neste år. Men vi øker fokus på markedsføring (oppslag på avdelingene med case, bruke infomøter ved avdelingene, direkte til ledergruppa).

12/08 Studietur januar 2008

Etter et litt mindre tilbakeslag på første forsøk er vi klare på nytt. Vi må utvide programmet slik at det dekker alle dager. Etter en runde med innspill siden sist har vi skissen til et nytt program klart. Gunnar presenterer dette programmet for internasjonal koordinator for godkjenning. Når dette er på plass sikrer vi avtalene med OU.

OPPDATERT 16. OKTOBER

Mandag 12. januar 2009

Avreise

XX.XX The Open University Library, NN


Tirsdag 13. januar 2009

The Open University welcomes the delegation from Ostfold University College, Norway

09.30 Arrival at the Berrill Building Main Reception Welcome and introduction to The Open University – Rachel Basi, Community Relations Manager Presentation Room

10.15 An international perspective – Dominic Newbould, Director of External Relations, Open University WorldWide Presentation Room

11.15 Supporting the teacher and the student – Christina Lloyd, Head of Teaching and Learner Support (tbc) Presentation Room

12.15 Lunch Venue to be confirmed

13.30 Learning and Teaching Solutions – presenter to be confirmed Presentation Room

14.30 Curriculum Development – presenter to be confirmed Presentation Room

15.30 Break 15.45 The course team perspective – Emir Forken, Course Manager, Open University Business School (tbc)

16.45 End of visit programme


Contact: Rachel Basi Ext 58880 01908 85888


Onsdag 14. januar 2009

Meeting with Vice-Chancellor's Executive Team, Professor Alan Tait, Pro-Vice-Chancellor for Curriculum and Awards


Torsdag 15. januar 2009

BETT-messa med fagforedrag.

BETT is the world’s largest educational technology event. Use this site to find products and suppliers, and discover the latest ways to use technology for teaching and learning. http://www.bettshow.com/


Fredag 16. januar 2008

BETT-messa med fagforedrag.

BETT is the world’s largest educational technology event. Use this site to find products and suppliers, and discover the latest ways to use technology for teaching and learning. http://www.bettshow.com/

Avreise

13/08 e-læringsseminar Oslofjordalliansen 6. mars 2009

Oppdrag fra rektor: Omfang: 2-3 timer, dette kan vi diskutere nærmere. Målgruppe: rektorater, direktører, studentledere, informasjonsmedarbeidere - og sikkert også div. andre (dette skal jeg kunne gi en mer nøyaktig info om når det nærmer seg), få av disse er i "førstelinjetjenesten" mht. undervisning. Innhold: her vil jeg gjerne gi dere ganske frie hender, men dere kan vurdere aktuelle innfallsvinkler ut fra Oslofjordalliansens spesielle problematikk og bl.a. ut fra det arbeidet som så langt er lagt i ingeniørpiloten.

Forslag til tema:

a. Teaser/innledning

Begynne med praktisk/økonomisk nytteverdi av samarbeide gjennom bruk av videokonferanse/tekniske løsninger. Presenterer erfaringer fra Sterkstrøm sitt samarbeide med andre høgskoler for å beholde studieprogrammet i "dårlige" tider for denne utdanningen nasjonalt. Undervisningen ble samkjørt mellom lærestedene der undervisningen i de enkelte emnene ble overført i sanntid til de andre lærestedene. På denne måten ble ressursene brukt til undervisningen delt mellom lærestedene.

En slik tilnærming vil åpne for å beholde smale program og eventuelt utvikle nye smalere program innenfor faglige/økonomiske realistiske rammer. Det åpner også for et tettere faglig samarbeide med fagmiljø som ellers står i fare for å bli for små.

b. IKT strategi (som er i en "dialog" med Oslofjordalliansens overordnede strategi).

I forbindelse med etableringen av Oslofjoralliansen forsterkes behovet for en (felles) IKT strategi. Vi vil forsøke å skissere en konkret og målrettet utkast til en slik plan som diskusjonsgrunnlag og videre utvikling. Vi ser for oss at man bygger på modellen fra Open University (felles planer og markedsføring/lokale campus og undervisning/nettstøtte).

Forslag til elementer i en slik strategi:

 • Kursportefølje og mål for campus/fleksible utdanninger
 • Utvikle/vedlikeholde felles emnebeskrivelser og lokale tilpasninger
 • Bibliotekets plass
 • Felles lisensiering av kostbar programvare

c. Diverse

 • Felles studentprosjekt ved de ulike lærestedene
 • Felles studentprosjekt ved europeiske læresteder
 • Felles arbeide med søknader knyttet til EUs rammeprogram
 • Bygge større fagmiljø påtvers av lærestedene
 • Profilere Oslofjoralliansen School of engineering ved et tett samarbeid med lokalt næringsliv (bygge videre på portalen til Per Gunnar og erfaringer fra IR og IT med tett samarbeide med næringslivet.

14/08 Eventuelt

a. Støtte til konferanser Studiedirektøren har et lite budsjett for aktiviteter knyttet til UV-gruppa. Disse midlene kan også brukes til å delta på interessante konferanser for en eller flere av medlemmene. Vi oppfordrer alle til å bruke denne muligheten til faglig oppdatering. Søknader til direktøren kan gå gjennom gruppa/leder for anbefaling.

b. UNINETT samling HiØ UNINETT har samling ved HiØ til våren 2009. Større fokus på innhold enn tidligere og interessant for oss. Mer informasjon kommer. http://www.hiof.no/uninett2009

c. Plagieringsverktøy-seminar UHR har etablert en prosjektgruppe for vurdering av utvikling og bruk av felles administrative systemer i UH-sektoren. Et aktuelt system er system for platgiatkontroll. Arbeidsgruppa skal ha sitt første seminar i Oslo 24.oktober 2008. Hanne Røising deltar for HiØ.

Ref. Gunnar A

Referat: Møte i arbeidsgruppa 27. januar 2009

Møtt: Frode, Anne-Lise, Hanne, Per-Gunnar, Lars Vemund, Rolf B (via Skype) og Gunnar

 • Sted: Sarpsborg
 • Dato: 27. januar
 • Tid: 12:30 - 15:30

SAKER

 1. 01/09 Erfaringer fra studietur (kort)
 2. 02/09 Planlegge E-læringsseminar 6. mars 2009
 3. 03.09 Eventuelt

01/09 Erfaringer fra studietur (kort)

Studieturen ble gått gjennom i fellesskap med utgangspunkt i refleksjonene på wikien. Spesielt møtet med OU ble trukket fram som lærerikt og noe vi bør bygge videre på med tanke på Oslofjordalliansen. Se oppsummering av studieturen for detaljer. Alle som var med oppfordres til å skrive inn refleksjoner i wikien for etableringen av en felles "historie".

02/09 Planlegge E-læringsseminar 6. mars 2009

Et utkast til program ble utarbeidet (se e-læringsseminar Oslofjoralliansen). Det ble lagt vekt på å fokusere e-læring som et virkemiddel for smale kurs, etablering av større fagmiljø, bedre kursutvikling og IKT strategi i forhold til overordnet strategi i Oslofjordalliansen. Vi ønsker å tydeliggjøre vårt perspektiv og vil derfor presentere dette eksplisitt.

Ellers ble det enighet om rammene med et bredt sammensatt panel av innledere (basert på praksis og erfaringer med e-læring i vårt perspektiv). Det gjenstår å avklare med innledere så det kan fortsatt skje endringer. Oppdatert program se "e-læringsseminar Oslofjoralliansen"

Ref. Gunnar Andersson


Referat : Møte i arbeidsgruppa 22. november 2010

Møtt: Frode (på Skype), Anne-Lise, Per-Gunnar, Lars Vemund og Hanne. Gunnar hadde meldt forfall.

 • Sted: Fredrikstad
 • Dato: 22. november
 • Tid: 13.00–15.00

SAKER

 1. 01/10 Revidering av mandat
 2. 02/10 Revidering av sammensetning
 3. 03/10 Strategi for videre arbeid
 4. 04/10 Møteplan – våren 2011


Sak 1 og 2 ble diskutert samlet. Sak 3 og 4 avventes til det er besluttet om gruppa fortsatt skal bestå. UV-gruppa ble nedsatt i 2004. Det siste året har det vært svært liten aktivitet i gruppa, bl. a fordi leder av gruppa (Gunnar Anderson) har meldt fra at han ikke kan prioritere dette i innspurten av arbeidet med sin doktorgrad. Siden UV-gruppa ble oppnevnt, har høgskolen fått en Frontergruppe, og det er også etablert en e-læringsgruppe i Oslofjordalliansen. Arbeidsgruppa mener tiden er moden for revidering av gruppa. Vi vil derfor be studiedirektør/rektor om å ta stilling til om gruppa fortsatt skal bestå.

Dersom dette er ønskelig, bør sammensetning og mandat revideres.

Vedr. sammensetning: Flere av de nåværende medlemmene har ikke deltatt på de siste møtene, og heller ikke gitt tilbakemelding på innkalling. Dersom gruppa fortsatt skal bestå, trenger vi nye representanter fra IT-drift + LU. IT er representert med to medlemmer i dag. Vi foreslår derfor at Håkon Tolvsby fortsetter som vara. I tillegg ønskes Magnus Nohr inn som representant fra e-læringsgruppa i OFA.

Vedr. mandat: Arbeidsgruppa ønsker innspill til mandat fra høgskolens ledelse. Ledelsen kan selv definere mandatet for gruppa, eller gruppa kan utarbeide dette selv (blant annet på bakgrunn av innspillene som kommer). Mandatet må sees i forhold til de aktiviteter som ligger i Frontergruppa og e-læringsgruppa i OFA. Dette tas opp som sak på første møte etter at det er avklart om vi skal fortsette.

Ref. Hanne Røising


Studietur, januar 2009

Program

Mandag 12. januar 2009 Arrive London City Airport, UK

Aim: Get information about how the Library at the Open Univeristy is organized and which services they offer. We would like to hear more about their library helpdesk service, their information skills trainings and the electronic library.

12.00-1400 The Open University Library


Tuesday 13th january 2009

Aim: Understand how Open University uses distant learning and get ideas for how the systems can support the student and staff in a learning situation.


The Open University welcomes the delegation from Ostfold University College, Norway

09.30 Arrival at the Berrill Building Main Reception Welcome and introduction to The Open University – Rachel Basi, Community Relations Manager Presentation Room

10.15 An international perspective – Dominic Newbould, Director of External Relations, Open University WorldWide Presentation Room

11.15 Supporting the teacher and the student – Christina Lloyd, Head of Teaching and Learner Support (tbc) Presentation Room

12.15 Lunch Venue to be confirmed

13.30 Learning and Teaching Solutions – presenter to be confirmed Presentation Room

14.30 Curriculum Development – presenter to be confirmed Presentation Room

15.30 Break 15.45 The course team perspective – Emir Forken, Course Manager, Open University Business School (tbc)

16.45 End of visit programme


Contact: Rachel Basi Ext 58880 01908 85888


Wednesday 14th January 2009 Aim: Bett show is one of the largest educational technology event. By visiting we aim to get a better understanding of the market for learning technology. We also aim to attend various seminars based on the next generation of educational software and teaching metods.

Bettshow

Register. Get to know the main attractions and seminars available


Thursday 15th January 2009

Aim: Bett show is one of the largest educational technology event. By visiting we aim to get a better understanding of the market for learning technology. We also aim to attend various seminars based on the next generation of educational software and teaching metods.

Bettshow

11:00-11:45 Putting the learner at the heart of assessment

15:45-16:30 Internationalism in Schools

(15:45-16:30 Raising standards and collaborative learning with your VLE)

17:00-17:45 Next Generation Learning: Improving integration of Learning and Management Systems


Fredag 16. Januar

Bettshow

11:00-11:45 Leadership learning online - school leader's stories

15:45-16:30 Gender Issues within Design and Technology

Depart UK


Noen refleksjoner

En guide med en viss grad av stedssans er viktig i London. Uten dette er det vår erfaring at veien mellom A og B ikke er en rett linje. Heldigvis tok gruppen tidlig aksjon og fikk dette på plass.

Vi er dypt taknemlige til Open University og Rachel Basi for tiden man satte av til oss og det krevende og ikke minst spennende programmet over to dager. Ulikhetene mellom OU og HiØ er mange, men utfordringene knyttet til fleksibel læring deler vi.

OU er et «megauniversitet» med over 200.000 studenter, 45.000 av disse utenfor UK. OU er representert i ca. 15 europeiske land. OUs idé er å ta universitetet til studenten og drive «supported open learning» (og ikke «distant learning»). Det snakkes også om en «student learning journey». Det er en stor grad av åpenhet også mht. teknologier og pedagogiske metoder. Det brukes ofte en mix av metoder og materiale («blended learning»). Den enkelte student kan legge opp uka som den vil, men følger en fast plan. En regner 10-15 timer i uka for et kurs over 32 uker. Selv om kurs er lagt opp med tanke på selvstudium, får hver student en «tutor» - ikke noen absolutt nødvendighet, det stilles materiale til rådighet, men en «tutor» får studentene til å bruke materialet. Det kan være mange «tutors» som underviser i ett og samme kurs, og de har egne online forum. Studentene oppfordres til å kommentere feedback fra dem. Det kan være ensomt å være fjernstudent, men en forsøker å bygge studentfellesskap, bl. a. gjennom nye teknologier - ved å snakke med hverandre kan en lære vel så mye som gjennom «tutorials». OU har en «familie og venner»-website, slik at disse kan følge med på hvordan det er å studere.

Det har vært nyttig lærdom å få presentert hvordan en helproff fjernundervisningsinstitusjon av slike dimensjoner utvikler og organiserer kurs og undervisning. OU legger veldig vekt på at det skal følges et fast opplegg og en fast struktur, med en viss fleksibilitet, men ikke slik at ting «sklir ut». Det vil gjerne være en vanskelig avveining mht. graden av fleksibilitet overfor fjernstudenter - blir det for stramt eller for løst, riskerer en at studentene dropper ut. OU følger følger kanskje en noe stram linje, men har tydeligvis (ut fra erfaring?) funnet en slags middelvei som fører til at en ikke mister altfor mange underveis.

OU har en ganske annen måte å utforme kurs på enn det vi er vant til. Hos oss vil det meste etter god gammel akademisk tradisjon hvile på den enkelte fagpersonen, ved OU er det et helt team som utarbeider en kursspesifikasjon, «produserer» og presenterer et kurs. Mange er involvert i denne prosessen, bl. a. er biblioteket med her. Kurs må nemlig ha en god struktur, slik at fjernstudenter (som ikke kan kaste bort tida) kan følge et godt strukturert opplegg. Det handler om å «designe» effektiv e-læring. En har også et eget medieproduksjonssenter. Det kan ta 1-3 år før et kurs er klart til å gå «på lufta». Men da vil det også opplegget kjøres en god del år før det tas opp til full revisjon.

BETT-showet er veldig stort og litt stressende for oss fra lille Norge. Her delte vi oss og den enkelte bestemte selv hvilke løsninger/erfaringer man ønsket å se nærmere på.

Utover den generelle nytteverdien ser vi også at dette er brennaktuelle problemstillinger (fra OU) inn mot e-læringsseminaret for Oslofjordalliansen. Hvordan vi skal bruke dette (nettverket/...) tar vi videre på møtet i UV-gruppa januar 2009.

Til slutt også en stor takk til Laila og Ellen på internasjonalt kontor. Uten hjelpen deres ville denne turen ikke funnet sted.

Ide til kursutvikling

Sak til studielederutvalg: Lage en checkliste for utarbeidelse av emnebeskrivelser? Ta med bibliotek, it-drift, studentveiledning, eksamenskontor??