Bacheloroppgaven

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Bacheloroppgave ITF32012 2018

Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle bachelorstudentene ved avdeling for Informasjonsteknologi. Den er på 20 studiepoeng (2/3 av semesteret) og gjennomføres i løpet av våren i 3. studieår. Det forventes at hver student bruker ca. 500 timer på emnet, inkludert planlegging, møtevirksomhet, presentasjoner etc. Emnebeskrivelsen finnes her. Vi har også en uformell Facebook gruppe (lukket, men send gjerne ønske om medlemsskap).

Hovedmålet er å få erfaring i planlegging og gjennomføring av et IKT-prosjekt. Temaet skal være basert på ferdigheter og kunnskaper studentene har tilegnet seg i studiet, men ofte må man også lære seg nye metoder og verktøy.

Oppgavene er definert eksternt (bedrift, institusjon eller organsisasjon) eller internt (en avdeling på HiØ). Det er viktig at oppdragsgiver ikke ser på gruppa som konsulenter som skal levere et fullt ferdig produkt, men heller som en samarbeidspartner. Studentene kan bidra til økt kunnskap, og vil levere et grunnlag som kan brukes til videre arbeid hos oppdragsgiver.

Det er grovt sett tre typer prosjekter:

Utvikling
Utvikling av et konkret system, som kan bestå av programvare, maskinvare eller begge deler. Vanligst for studenter som følger retningene "Informatikk" og "Dataingeniør".
Mediaproduksjon
Design og produksjon av en film, et radioprogram, et media-orientert netttsted eller liknende. Vanligst for studenter som følger "Digital medieproduksjon".
Utredning
Tar for seg en problemstilling som belyses ved litteraturstudier, testing og evaluering av systemer, og/eller brukerundersøkelser. Her er resultatet selve hoveddokumentet. Vanligst for studenter som følger "Informasjonssystemer".

Fordeling av prosjekter

En rekke bedrifter og miljøer er invitert til å komme med prosjektforslag (prosjektskjema). Forslagene legges ut fortløpende etter hvert som de kommer inn på denne wikien (innen 21. oktober).

Den vanlige måten å få prosjekt på, er å sende inn tre prioriterte ønsker ut i fra prosjektlisten, innen 11. november. Det oppfordres sterkt til at gruppene tar kontakt med oppdragsgivere for mer informasjon enn det som går fram av forslagene. Fordelingen skjer etter beste evne ("først til mølla" blir ikke tatt hensyn til).

I tillegg kan grupper skaffe seg sine egne prosjekter, i samarbeid med en passende oppdragsgiver (må godkjennes av fagansvarlig), innen 4. november. Fram til denne datoen, da prosjektlisten "fryses", er det også mulig for oppdragsgivere å selv velge seg gruppe (gjerne på bakgrunn av at gruppen har tatt kontakt). Da vil prosjektet "låses", og ikke være mulig å velge for andre.

Resultatet av fordelingen blir gjort kjent på wikien senest 18. november, og gruppene får tildelt HiØ-veileder senest 2. desember.

Viktige datoer

OBS: Datoene kan endres noe underveis.

21/10 Liste med prosjektforslag er komplett
26/10 Introduksjonsforelesning AUD 4 09:15 - 10:00 (OBLIGATORISK).
4/11 "Frysing" av prosjektforslag (ikke lenger mulig å foreslå egne prosjekter)
13/11 Ferdige grupper, innsending av 3 prioriterte ønske fra prosjektlista
18/11 Endelig fordeling av prosjekter
2/12 Tildeling av veileder
9/12 Gruppekontrakt og prosjektkontrakt
6/1 Hjemmeside
6/1 Introduksjon til prosjektarbeid ("OBLIGATORISK"), ved John Eidar Simensen (IFE), (presentasjon), AUD 1 09:15 - 11:00
16/1 Skrivekurs, ("OBLIGATORISK") AUD 2 09:15 - 11:00, presentasjon.
18/1 Forprosjektrapport
9/3 Første versjon av hoveddokument: Struktur og layout skal være på plass, og dokumentet skal følge krav og retningslinjer som er gitt i Leveransedelen. Tittelside og prosjektside, samt introduksjons- og analysedelen skal være ferdig og komplett. Ellers skal mest mulig av det dere har skrevet så langt være med. De "tomme" kapitlene skal inneholde en kort orientering om det kommende innholdet. Dere kan selvfølgelig endre på de "ferdige" delene senere i prosjektet. PDF'en sendes pr. epost til veileder og fagansvarlig, og lenkes opp på websiden deres.
20/4 Andre versjon av hoveddokument: Her skal dere avtale med veileder hvor mye som skal være på plass. PDF'en sendes pr. epost til veileder og fagansvarlig, og lenkes opp på websiden deres.
16/5 12:00 Hoveddokument med vedlegg pluss evt. ferdig produkt. OBS 1: Dette skal leveres på eksamenskontoret innen fristen: 2 stk "pakker" som skal inneholde utskrift av hoveddokument (husk å skrive ut tosidig hvis du har formattert tosidig, dette gjelder f.eks. hvis du har brukt malene), forprosjektrapport samt refleksjonsnotatene, og DVD/minnepinne med kildekode, film eller liknende hvis det er relevant. Alt skal være tydelig merket med gruppenummer og navn. Dette skal også være tilgjengelig via nettsiden (ved behov kan dokumentene passordbeskyttes. i så fall må dere sørge for at oppdragsgiver, veileder og fagansvarlig får tilgang). OBS 2: Gi dokumentene deres meningsfylte filnavn, f.eks. "BO17-GXX-hoveddokument.pdf".
29/5 Opphenging av prosjektplakat
31/5, 1/6, 2/6 Hver gruppe har 20 min til presentasjon, og 5 min til spørsmål/diskusjon. Presentasjonene er åpne for alle. Vi alternerer mellom Aud 1 og Aud 2.

OBS: Når en gruppe er ferdig, må neste gruppe som skal bruke dette auditoriet gjøre seg klar, slik at vi ikke får noen forsinkelser.

Onsdag 31/5

Sensor: Frank Furseth

0900-0930 AUD1 G04
0930-1000 AUD2 G26
1000-1030 AUD1 G08
1030-1100 AUD2 G18
1200-1230 AUD1 G06
1230-1300 AUD2 G13
1300-1330 AUD1 G15
1330-1400 AUD2 G25

Torsdag 1/6

Sensor: John Eidar Simensen

0900-0930 AUD1 G05
0930-1000 AUD2 G14
1000-1030 AUD1 G20
1030-1100 AUD2 G02
1200-1230 AUD1 G21
1230-1300 AUD2 G24
1300-1330 AUD1 G19
1330-1400 AUD2 G23

Fredag 2/6

Sensor: Jo Herstad

0900-0930 AUD1 G03
0930-1000 AUD2 G07
1000-1030 AUD1 G01
1030-1100 AUD2 G16
1200-1230 AUD1 G09
1230-1300 AUD2 G10
1300-1330 AUD1 G12
1330-1400 AUD2 G11
1400-1430 AUD1 G22

Sensorer/veiledere: Sensurmøtene (D1-052) starter hver dag 1430.

Roller

I et bachelorprosjekt er det tre roller: 1) Studentgruppa, som er den utøvende part, 2) Oppdragsgiver, og 3) Veileder. Hver rolle innebærer forventninger og oppgaver, og det er viktig å ha dette klart for seg. Samspillet er nærmere beskrevet under Roller.

Leveranser

I tillegg til selve resultatet (et program, en film eller liknende), skal gruppene levere følgende: 1) Gruppekontrakt 2) Prosjektkontrakt 3) Hjemmesider, 4) Forprosjektrapport, 5) Prosjektplakat (poster), 6) Individuelle refleksjonsnotater (pluss evt. fellesnotat), og sist, men ikke minst, 7) Hoveddokument. Leveransene er beskrevet i detalj under Leveranser.

Alle innleveringer av dokumenter, hvis det ikke det er angitt noe annet på wikien, eller at din veileder ønsker noe annet, skal sendes veileder som PDF-vedlegg pr. epost innen 24:00 på innleveringsdagen.

Karaktersetting

Karakterer settes individuelt, A - E for bestått, F for ikke bestått. Som oftest vil alle i gruppa få samme karakter, men ved skjevfordeling av ansvar og bidrag vil det være aktuelt med individuelle karakterer. Det er viktig å merke seg at hovedgrunnlaget er selve sluttrapporten, se Karaktersetting for flere detaljer.

Rettigheter

Bestemmelser om rettigheter ved prosjektarbeidet skal beskytte deltagernes rett til videre bearbeiding av sine åndsverk, arbeidsinnsats eller samarbeidsforhold. De skal også gi rimelig mulighet for kompensasjon for de ressurser som er lagt igjen i arbeidet eller stilt til disposisjon. Mer info: Rettigheter.

Maler

Det er utarbeidet maler i OpenOffice og LaTeX for de viktigste dokumentene, se Maler.

Best Practice

Gode råd samt eksempler på gode oppgaver finner du under Best Practice.